สรุปข้อมูลโครงการ

ประเภทข้อมูล


ภูมิภาค


มุมมองตาราง

ที่ สถานะโครงการ ภูมิภาค/จำนวนระบบ
ออก เหนือ ออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้
1 อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ 16 โครงการ (5.16%) 2 โครงการ (12.50%) 1 โครงการ (6.25%) 5 โครงการ (31.25%) 2 โครงการ (12.50%) 6 โครงการ (37.50%)
2 หยุดการก่อสร้าง 1 โครงการ (0.32%) 1 โครงการ (100.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%)
3 ยกเลิกสัญญาก่อสร้างและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ 1 โครงการ (0.32%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 1 โครงการ (100.00%) 0 โครงการ (0.00%)
4 ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ 18 โครงการ (5.81%) 5 โครงการ (27.78%) 1 โครงการ (5.56%) 3 โครงการ (16.67%) 5 โครงการ (27.78%) 4 โครงการ (22.22%)
5 ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ 215 โครงการ (69.35%) 24 โครงการ (11.16%) 26 โครงการ (12.09%) 52 โครงการ (24.19%) 66 โครงการ (30.70%) 42 โครงการ (19.53%)
6 ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ 18 โครงการ (5.81%) 2 โครงการ (11.11%) 1 โครงการ (5.56%) 5 โครงการ (27.78%) 8 โครงการ (44.44%) 2 โครงการ (11.11%)
7 ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว 1 โครงการ (0.32%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 1 โครงการ (100.00%) 0 โครงการ (0.00%)
8 ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%)
9 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 9 โครงการ (2.90%) 0 โครงการ (0.00%) 1 โครงการ (11.11%) 3 โครงการ (33.33%) 3 โครงการ (33.33%) 2 โครงการ (22.22%)

ภาพรวมโครงการ

โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

215 โครงการ จาก 310 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 14000 ลบ.ม./วัน ชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข WWT381
2 โครงการระบบกำจัดวัสดุเหลือใช้ เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี อุทัยธานี เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง WASTE378
3 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 15 ปี อุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ WASTE376
4 ศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสวรรคโลก ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี สุโขทัย เทศบาลเมืองสวรรคโลก WASTE374
5 สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 65,000 ลบ.ม./วัน สุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี WWT373
6 สถานที่กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองสุโขทัย ระบบจัดการขยะ ระบบกำจัดแบบผสมผสาน (Integrated System) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - สุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี WASTE369
7 เทศบาลเมืองลำพูน ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - ลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน WASTE367
8 สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองลำพูน ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 10000 ลบ.ม./วัน ลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน WWT366
9 ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำเทศบาลนครลำปาง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 12,300 ลบ.ม./วัน ลำปาง เทศบาลนครลำปาง WWT364
10 ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ระบบจัดการขยะ ระบบกำจัดแบบผสมผสาน (Integrated System) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 127750 ตัน ปี ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง WASTE363

ระบบจัดการขยะ

ไม่พบข้อมูล
 • ระบบกำจัดแบบผสมผสาน (Integrated System)13 โครงการ (10.08%)
 • ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)106 โครงการ (82.17%)
 • เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel, RDF)1 โครงการ (0.78%)
 • หมักทำปุ๋ย (Composting)5 โครงการ (3.88%)
 • สถานีขนถ่าย (Transfer Station)2 โครงการ (1.55%)
 • กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)0 โครงการ (0.00%)
 • สถานีรวบรวมมูลฝอยอันตราย2 โครงการ (1.55%)
 • กองบนพื้น (Open Dumping)5 โครงการ (3.88%)
 • เผาในเตาเผา (Incineration)9 โครงการ (6.98%)
 • ฝังในหลุม6 โครงการ (4.65%)
 • อื่นๆ2 โครงการ (1.55%)

ระบบจัดการน้ำเสีย

ไม่พบข้อมูล
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD)14 โครงการ (16.28%)
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS)16 โครงการ (18.60%)
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor : RBC)0 โครงการ (0.00%)
 • ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)34 โครงการ (39.53%)
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL)4 โครงการ (4.65%)
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)17 โครงการ (19.77%)
 • ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor : SBR)1 โครงการ (1.16%)
 • อื่นๆ0 โครงการ (0.00%)

โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้

18 โครงการ จาก 310 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 0 ลบ.ม./วัน อุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ WWT375
2 ระบบบำบัดน้ำเสียฝั่งตะวันออก เทศบาลนครพิษณุโลก ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 15000 ลบ.ม./วัน พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก WWT352
3 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลตำบลท่าตะโก ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 50 ลบ.ม./วัน นครสวรรค์ เทศบาลตำบลท่าตะโก WWT337
4 ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐ์ เทศบาลเมืองนาสาร ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 60 ลบ.ม./วัน สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองนาสาร WWT306
5 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยครบวงจร เทศบาลเมืองทุ่งสง(ขยะ SL ตำบลปากแพรก) ระบบจัดการขยะ ระบบกำจัดแบบผสมผสาน (Integrated System), ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 25 ปี นครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองทุ่งสง WASTE257
6 ระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเดชอุดม ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 7 ปี อุบลราชธานี เทศบาลเมืองเดชอุดม WASTE236
7 บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 22000 ลบ.ม./วัน อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี WWT226
8 การจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว (ไม่มีบ่อขยะ ยังไม่ได้งบประมาณ แต่มีพื้นที่แล้ว) ระบบจัดการขยะ เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel, RDF) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ - ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว WASTE197
9 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลสตึก ระบบจัดการขยะ ระบบกำจัดแบบผสมผสาน (Integrated System) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ - บุรีรัมย์ เทศบาลตำบลสตึก WASTE174
10 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 50 ลบ.ม./วัน นครราชสีมา เทศบาลตำบลขามทะเลสอ - WWT161

สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ไม่พบข้อมูล
 • ชุมชนคัดค้าน5 โครงการ (27.78%)
 • ไม่มีงบประมาณในการเดินระบบ0 โครงการ (0.00%)
 • การบริหารจัดการระบบไม่ดี0 โครงการ (0.00%)
 • บุคลากรไม่มี0 โครงการ (0.00%)
 • สาเหตุทางเทคนิคของระบบ3 โครงการ (16.67%)
 • บุคลากรไม่มีความสามารถ0 โครงการ (0.00%)

ภูมิภาคที่มีปัญหา

ไม่พบข้อมูล
 • ภาคตะวันออก2 โครงการ (11.11%)
 • ภาคเหนือ1 โครงการ (5.56%)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5 โครงการ (27.78%)
 • ภาคกลาง8 โครงการ (44.44%)
 • ภาคใต้2 โครงการ (11.11%)

โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว

1 โครงการ จาก 310 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว - สมุทรสาคร เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน WASTE64

สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ไม่พบข้อมูล
 • ชุมชนคัดค้าน0 โครงการ (0.00%)
 • ไม่มีงบประมาณในการเดินระบบ0 โครงการ (0.00%)
 • การบริหารจัดการระบบไม่ดี0 โครงการ (0.00%)
 • บุคลากรไม่มี0 โครงการ (0.00%)
 • สาเหตุทางเทคนิคของระบบ0 โครงการ (0.00%)
 • บุคลากรไม่มีความสามารถ0 โครงการ (0.00%)
 • ใช้งานเต็มศักยภาพแล้ว (บ่อเต็ม)0 โครงการ (0.00%)

ภูมิภาคที่มีปัญหา

ไม่พบข้อมูล
 • ภาคตะวันออก0 โครงการ (0.00%)
 • ภาคเหนือ0 โครงการ (0.00%)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0 โครงการ (0.00%)
 • ภาคกลาง1 โครงการ (0.00%)
 • ภาคใต้0 โครงการ (0.00%)

โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

9 โครงการ จาก 310 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลเมืองนราธิวาส ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - นราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส WASTE390
2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองปัตตานี ระบบจัดการขยะ คัดแยก อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี WASTE389
3 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข (อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง)ยังไม่มีพื้นที่ ระบบจัดการขยะ เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel, RDF) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข - WASTE359
4 โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - ร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด WASTE190
5 ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration), ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี ยโสธร เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา WASTE187
6 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองยโสธร ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 7,246 ลบ.ม./วัน ยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร WWT184
7 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ระบบจัดการขยะ เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel, RDF) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 5 ปี สิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี WASTE74
8 เทศบาลนครสมุทรปราการ ระบบจัดการขยะ เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel, RDF) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - สมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ WASTE61
9 เทศบาลตำบลสามเมือง ระบบจัดการขยะ เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel, RDF) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง WASTE39
ไม่พบข้อมูล

โครงการจำแนกตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ยังไม่ได้ประกวดราคา/จัดหาผู้รับจ้าง (ระบุขั้นตอนและเหตุผลในช่องคำชี้แจง)
  3 โครงการ (33.33%)
 • อยู่ระหว่างประกวดราคา (ระบุขั้นตอนในช่องคำชี้แจง)
  1 โครงการ (11.11%)
 • ได้ผู้รับจ้างแล้วแต่อยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของราคา
  0 โครงการ (0.00%)
 • ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างลงนาม
  0 โครงการ (0.00%)
 • กรณีอื่นๆ (ให้ระบุรายละเอียดในช่องคำชี้แจง)
  0 โครงการ (0.00%)

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ

16 โครงการ จาก 310 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี ระยอง เทศบาลตำบลเมืองแกลง WASTE387
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 0 ลบ.ม./วัน สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี WWT386
3 โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการมูลฝอยรวมเทศบาลนครสกลนคร ระบบจัดการขยะ โรงคัดแยกขยะ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี สกลนคร เทศบาลเมืองสกลนคร WASTE385
4 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม่ อาเขต มช ระบบจัดการขยะ สถานีขนถ่าย (Transfer Station) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ - เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ WASTE323
5 ระบบการกำจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ของเทศบาลตำบลจะนะ (จังหวัดสงขลา) ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ - สงขลา เทศบาลตำบลจะนะ WASTE301
6 เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ ระบบจัดการขยะ ฝังในหลุม อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ - พัทลุง เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ WASTE274
7 สถานที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองบ่อทอง จังหวัดปัตตานี ระบบจัดการขยะ กองบนพื้น (Open Dumping) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 5 ปี ปัตตานี เทศบาลตำบลบ่อทอง WASTE269
8 การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลมายอ (จังหวัดปัตตานี) ระบบจัดการขยะ ฝังในหลุม, กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ - ปัตตานี เทศบาลตำบลมายอ WASTE268
9 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor : RBC) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 10000 ลบ.ม./วัน นครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองทุ่งสง WWT256
10 สถานที่กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ - ชุมพร เทศบาลเมืองหลังสวน WASTE247
ไม่พบข้อมูล

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน

 • ตรงตามแผนงาน 0 โครงการ (0.00%)
 • ล่าช้ากว่าแผนงาน0 โครงการ (0.00%)
 • มีปัญหา0 โครงการ (0.00%)

โครงการที่หยุดการก่อสร้าง

1 โครงการ จาก 310 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 ศูนย์จัดการมูลฝอยแบบฝังกลบ เทศบาลเมืองระยอง ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) หยุดการก่อสร้าง - ระยอง เทศบาลนครระยอง WASTE123

โครงการที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

0 โครงการ จาก 310 โครงการ
ไม่พบข้อมูล

โครงการที่ยกเลิกสัญญาก่อสร้างและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่

1 โครงการ จาก 310 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ยกเลิกสัญญาก่อสร้างและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 2590 ลบ.ม./วัน อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี WWT377

โครงการที่ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ

18 โครงการ จาก 310 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 โครงการปรับปรุงระบบกำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองแพร่ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - แพร่ เทศบาลตำบลแม่หล่าย WASTE360
2 เทศบาลนครหาดใหญ่ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 25 ปี สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ WASTE296
3 เทศบาลตำบลป่าตอง (ไม่มีระบบการจัดการขยะ เพราะส่งไป ที่ ทน. ภูเก็ต) ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration), ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต - WASTE281
4 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 300 ลบ.ม./วัน กระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง WWT242
5 หมู่เกาะพีพี ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - กระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ WASTE241
6 สถานีกำจัดมูลฝอยเทศบาลนครอุบลราชธานี ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี WASTE227
7 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองนครพนม ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 8601.62 ลบ.ม./วัน นครพนม เทศบาลเมืองนครพนม WWT152
8 เทศบบาลตำบลท่าพระ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - ขอนแก่น เทศบาลตำบลท่าพระ WASTE149
9 ศูนย์กำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - สระแก้ว เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ WASTE130
10 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองระยอง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 41000 ลบ.ม./วัน ระยอง เทศบาลนครระยอง WWT122
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 71,990 คน