สรุปข้อมูลโครงการ

ประเภทข้อมูล


ภูมิภาค


มุมมองตาราง

ที่ สถานะโครงการ ภูมิภาค/จำนวนระบบ
ออก เหนือ ออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้
1 อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ 15 โครงการ (4.84%) 2 โครงการ (13.33%) 0 โครงการ (0.00%) 3 โครงการ (20.00%) 3 โครงการ (20.00%) 7 โครงการ (46.67%)
2 หยุดการก่อสร้าง 1 โครงการ (0.32%) 1 โครงการ (100.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%)
3 ยกเลิกสัญญาก่อสร้างและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ 1 โครงการ (0.32%) 0 โครงการ (0.00%) 1 โครงการ (100.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%)
4 ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ 17 โครงการ (5.48%) 5 โครงการ (29.41%) 1 โครงการ (5.88%) 3 โครงการ (17.65%) 5 โครงการ (29.41%) 3 โครงการ (17.65%)
5 ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ 234 โครงการ (75.48%) 23 โครงการ (9.83%) 48 โครงการ (20.51%) 63 โครงการ (26.92%) 56 โครงการ (23.93%) 44 โครงการ (18.80%)
6 ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ 15 โครงการ (4.84%) 2 โครงการ (13.33%) 3 โครงการ (20.00%) 3 โครงการ (20.00%) 5 โครงการ (33.33%) 2 โครงการ (13.33%)
7 ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว 1 โครงการ (0.32%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 1 โครงการ (100.00%) 0 โครงการ (0.00%)
8 ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%)
9 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 6 โครงการ (1.94%) 0 โครงการ (0.00%) 1 โครงการ (16.67%) 1 โครงการ (16.67%) 2 โครงการ (33.33%) 2 โครงการ (33.33%)

ภาพรวมโครงการ

โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

234 โครงการ จาก 310 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ (ปรับปรุง) ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 25 ปี สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ WASTE398
2 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองมหาสารคาม (แบบครบวงจร) ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม WASTE397
3 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม่ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ปี เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ WASTE396
4 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 14000 ลบ.ม./วัน ชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข WWT381
5 โครงการระบบกำจัดวัสดุเหลือใช้ เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี อุทัยธานี เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง WASTE378
6 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 15 ปี อุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ WASTE376
7 ศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสวรรคโลก ระบบจัดการขยะ ฝังในหลุม, กองบนพื้น (Open Dumping), ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี สุโขทัย เทศบาลเมืองสวรรคโลก WASTE374
8 สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - สุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี WWT373
9 สถานที่กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ระบบจัดการขยะ หมักทำปุ๋ย (Composting), ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี สุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี WASTE369
10 เทศบาลเมืองลำพูน ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - ลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน WASTE367

ระบบจัดการขยะ

ไม่พบข้อมูล
 • กองบนพื้น (Open Dumping)15 โครงการ (10.14%)
 • กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)1 โครงการ (0.68%)
 • ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)118 โครงการ (79.73%)
 • หมักทำปุ๋ย (Composting)18 โครงการ (12.16%)
 • ฝังในหลุม13 โครงการ (8.78%)
 • เผาในเตาเผา (Incineration)12 โครงการ (8.11%)
 • ทอสอบระบบ0 โครงการ (0.00%)
 • อื่นๆ3 โครงการ (2.03%)

ระบบจัดการน้ำเสีย

ไม่พบข้อมูล
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD)12 โครงการ (13.95%)
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS)14 โครงการ (16.28%)
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor : RBC)0 โครงการ (0.00%)
 • ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)26 โครงการ (30.23%)
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL)5 โครงการ (5.81%)
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)17 โครงการ (19.77%)
 • ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor : SBR)1 โครงการ (1.16%)
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond)10 โครงการ (11.63%)
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Waster Treatment)1 โครงการ (1.16%)
 • Fixed Film Aeration0 โครงการ (0.00%)
 • ทอสอบระบบ20 โครงการ (0.00%)
 • อื่นๆ0 โครงการ (0.00%)

โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้

15 โครงการ จาก 310 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 0 ลบ.ม./วัน อุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ WWT375
2 ระบบบำบัดน้ำเสียฝั่งตะวันออก เทศบาลนครพิษณุโลก ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 15000 ลบ.ม./วัน พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก - WWT352
3 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กเเบบบึงประดิษฐ์ เทศบาลตำบลท่าตะโก ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 50 ลบ.ม./วัน นครสวรรค์ เทศบาลตำบลท่าตะโก WWT337
4 ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐ์ เทศบาลเมืองนาสาร ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 60 ลบ.ม./วัน สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองนาสาร WWT306
5 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 25 ปี นครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองทุ่งสง WASTE257
6 บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 22000 ลบ.ม./วัน อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี WWT226
7 การจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว (ไม่มีบ่อขยะ ยังไม่ได้งบประมาณ แต่มีพื้นที่แล้ว) ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ - ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว - WASTE197
8 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 50 ลบ.ม./วัน นครราชสีมา เทศบาลตำบลขามทะเลสอ - WWT161
9 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองนครนายก ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ - นครนายก เทศบาลเมืองนครนายก WASTE116
10 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), หมักทำปุ๋ย (Composting), เผาในเตาเผา (Incineration) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี WASTE114

สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ไม่พบข้อมูล
 • ชุมชนคัดค้าน5 โครงการ (33.33%)
 • ไม่มีงบประมาณในการเดินระบบ0 โครงการ (0.00%)
 • การบริหารจัดการระบบไม่ดี0 โครงการ (0.00%)
 • บุคลากรไม่มี0 โครงการ (0.00%)
 • สาเหตุทางเทคนิคของระบบ3 โครงการ (20.00%)
 • บุคลากรไม่มีความสามารถ0 โครงการ (0.00%)

ภูมิภาคที่มีปัญหา

ไม่พบข้อมูล
 • ภาคตะวันออก2 โครงการ (13.33%)
 • ภาคเหนือ3 โครงการ (20.00%)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 โครงการ (20.00%)
 • ภาคกลาง5 โครงการ (33.33%)
 • ภาคใต้2 โครงการ (13.33%)

โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว

1 โครงการ จาก 310 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว - สมุทรสาคร เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน WASTE64

สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ไม่พบข้อมูล
 • ชุมชนคัดค้าน0 โครงการ (0.00%)
 • ไม่มีงบประมาณในการเดินระบบ0 โครงการ (0.00%)
 • การบริหารจัดการระบบไม่ดี0 โครงการ (0.00%)
 • บุคลากรไม่มี0 โครงการ (0.00%)
 • สาเหตุทางเทคนิคของระบบ0 โครงการ (0.00%)
 • บุคลากรไม่มีความสามารถ0 โครงการ (0.00%)
 • ใช้งานเต็มศักยภาพแล้ว (บ่อเต็ม)0 โครงการ (0.00%)

ภูมิภาคที่มีปัญหา

ไม่พบข้อมูล
 • ภาคตะวันออก0 โครงการ (0.00%)
 • ภาคเหนือ0 โครงการ (0.00%)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0 โครงการ (0.00%)
 • ภาคกลาง1 โครงการ (0.00%)
 • ภาคใต้0 โครงการ (0.00%)

โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

6 โครงการ จาก 310 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลเมืองนราธิวาส ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - นราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส WASTE390
2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองปัตตานี ระบบจัดการขยะ คัดแยก อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี WASTE389
3 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข (อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง)ยังไม่มีพื้นที่ ระบบจัดการขยะ เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel, RDF) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข - WASTE359
4 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองยโสธร ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 7,246 ลบ.ม./วัน ยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร WWT184
5 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ระบบจัดการขยะ เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel, RDF) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 5 ปี สิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี WASTE74
6 เทศบาลนครสมุทรปราการ ระบบจัดการขยะ เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel, RDF) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - สมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ WASTE61
ไม่พบข้อมูล

โครงการจำแนกตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ยังไม่ได้ประกวดราคา/จัดหาผู้รับจ้าง (ระบุขั้นตอนและเหตุผลในช่องคำชี้แจง)
  3 โครงการ (50.00%)
 • อยู่ระหว่างประกวดราคา (ระบุขั้นตอนในช่องคำชี้แจง)
  1 โครงการ (16.67%)
 • ได้ผู้รับจ้างแล้วแต่อยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของราคา
  0 โครงการ (0.00%)
 • ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างลงนาม
  0 โครงการ (0.00%)
 • กรณีอื่นๆ (ให้ระบุรายละเอียดในช่องคำชี้แจง)
  0 โครงการ (0.00%)

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ

15 โครงการ จาก 310 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองปัตตานี ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี WASTE388
2 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี ระยอง เทศบาลตำบลเมืองแกลง WASTE387
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 0 ลบ.ม./วัน สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี WWT386
4 โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการมูลฝอยรวมเทศบาลนครสกลนคร ระบบจัดการขยะ โรงคัดแยกขยะ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี สกลนคร เทศบาลเมืองสกลนคร WASTE385
5 ระบบการกำจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ของเทศบาลตำบลจะนะ (จังหวัดสงขลา) ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), กองบนพื้น (Open Dumping) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ - สงขลา เทศบาลตำบลจะนะ WASTE301
6 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลโคกกลอย จังหวัดพังงา ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), ฝังในหลุม อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ - พังงา เทศบาลตำบลโคกกลอย WASTE272
7 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลมายอ (จังหวัดปัตตานี) ระบบจัดการขยะ ฝังในหลุม, กองบนพื้น (Open Dumping), กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ - ปัตตานี เทศบาลตำบลมายอ WASTE268
8 บ่อกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลรือเสาะ บ้านสโลว์ ระบบจัดการขยะ ฝังในหลุม, กองบนพื้น (Open Dumping) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 15 ปี นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะ WASTE262
9 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor : RBC) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 10000 ลบ.ม./วัน นครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองทุ่งสง WWT256
10 สถานที่กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองหลังสวน ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ชุมพร เทศบาลเมืองหลังสวน WASTE247
ไม่พบข้อมูล

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน

 • ตรงตามแผนงาน 0 โครงการ (0.00%)
 • ล่าช้ากว่าแผนงาน0 โครงการ (0.00%)
 • มีปัญหา0 โครงการ (0.00%)

โครงการที่หยุดการก่อสร้าง

1 โครงการ จาก 310 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 ศูนย์จัดการมูลฝอยแบบฝังกลบ เทศบาลนครงระยอง ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) หยุดการก่อสร้าง - ระยอง เทศบาลนครระยอง WASTE123

โครงการที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

0 โครงการ จาก 310 โครงการ
ไม่พบข้อมูล

โครงการที่ยกเลิกสัญญาก่อสร้างและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่

1 โครงการ จาก 310 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ยกเลิกสัญญาก่อสร้างและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 2590 ลบ.ม./วัน อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี WWT377

โครงการที่ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ

17 โครงการ จาก 310 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 โครงการปรับปรุงระบบกำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองแพร่ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - แพร่ เทศบาลตำบลแม่หล่าย WASTE360
2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต - WASTE281
3 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 300 ลบ.ม./วัน กระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง WWT242
4 หมู่เกาะพีพี ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - กระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ WASTE241
5 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองนครพนม ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี นครพนม เทศบาลเมืองนครพนม WASTE153
6 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองนครพนม ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 8601.62 ลบ.ม./วัน นครพนม เทศบาลเมืองนครพนม WWT152
7 เทศบบาลตำบลท่าพระ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - ขอนแก่น เทศบาลตำบลท่าพระ WASTE149
8 ศูนย์กำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ระบบจัดการขยะ กองบนพื้น (Open Dumping) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - สระแก้ว เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ WASTE130
9 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองระยอง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 41000 ลบ.ม./วัน ระยอง เทศบาลนครระยอง WWT122
10 เมืองพัทยา ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - ชลบุรี เทศบาลนครระยอง WASTE113
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 136,945 คน