ข้อมูลสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

สสภ.1


รานงานการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ไฟล์เอกสาร วันที่นำเข้าข้อมูล
1. รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวบและบําบัดน้ำเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2558 ดูไฟล์ 27 เม.ย. 2560
2. รายงานการสำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2559 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ดูไฟล์ 21 ก.ค. 2560
 
ตารางข้อมูลจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน รวม
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนประชากรแฝง
 • นักท่องเที่ยว
1,728,242
751,765
-
7,089,792
453,644
124,182
-
2,686,034
255,174
96,327
-
769,121
406,385
164,729
-
311,796
2,843,445
1,137,003
-
10,856,743
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) 715,035 - 26,645 44,165 785,845
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - 1 14 15
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) 715,035 - - 5,840 720,875
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - - - - -
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - - -

ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน รวม
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
 • กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
 • ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
 • ฝังในหลุม
 • เผาในเตาเผา (Incineration)
 • อื่นๆ

-
3
-
-
-

-
4
-
-
-

-
1
-
-
-

-
2
-
-
-

-
3
-
-
-
4
-
-
-
1
-
-
-
2
-
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
 • แหล่งกำจัดของเสียอันตราย
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

-
-
-

-
-
-

-
-
-

2
-
-

2
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ 1 1 - 1 3
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ 1 3 - 2 6
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน - - - - -
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ - - - - -
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน - - - - -
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน - - - - -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,364,029 คน