ข้อมูลสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

สสภ.2


รานงานการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ไฟล์เอกสาร วันที่นำเข้าข้อมูล
1. รายงานการติดตามประเมินผล แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูไฟล์ 26 ก.ค. 2560
 
ตารางข้อมูลจังหวัด ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน รวม
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนประชากรแฝง
 • นักท่องเที่ยว
773,790
273,438
-
513,779
486,219
176,338
274,443
-
468,373
165,223
-
359,323
477,662
153,061
-
585,082
2,206,044
768,060
274,443
1,458,184
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) 83,858 53,290 50,735 52,195 240,078
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - 23 18 33 74
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) - 12,045 8,760 17,520 38,325
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - - - - -
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - - -

ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน รวม
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
 • กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
 • ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
 • ฝังในหลุม
 • เผาในเตาเผา (Incineration)
 • อื่นๆ

-
1
-
-
-

-
1
-
-
-

-
-
-
-
-

-
1
1
-
-

-
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
 • แหล่งกำจัดของเสียอันตราย
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ 1 1 - 1 3
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ 1 1 - 1 3
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน - - - - -
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ - - - - -
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน - - - - -
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน - - - - -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,364,028 คน