ข้อมูลสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

สสภ.3


รานงานการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ไฟล์เอกสาร วันที่นำเข้าข้อมูล
1. รายงานการสำรวจและประเมิน ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอย (น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดูไฟล์ 27 เม.ย. 2560
2. รายงานการสำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2559 (น่าน อุตรดิตถ์ พุษณุโลก พิจิตร) ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ดูไฟล์ 20 ก.ค. 2560
 
ตารางข้อมูลจังหวัด พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ รวม
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนประชากรแฝง
 • นักท่องเที่ยว
-
-
-
-
-
-
-
-
460,400
34,195
-
-
-
-
-
-
655,624
151,963
1,000
1,740,872
1,116,024
186,158
1,000
1,740,872
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - 420 - 327,040 327,460
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - 100 - 15 115
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) - - 720 - 50,735 51,455
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - - - - 120,403 120,403
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - 180 - - 180

ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ รวม
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
 • กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
 • ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
 • ฝังในหลุม
 • เผาในเตาเผา (Incineration)
 • อื่นๆ

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
1
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
1
-
-
-
-
-
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
 • แหล่งกำจัดของเสียอันตราย
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

1
-
-

1
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ - - 1 - - 1
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ - - 2 - - 2
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน - - - - - -
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ - - 1. CSOตลาดสดเทศบาล
2. CSOชุมชนเกษมราชฏร์
- 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster)
-
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน - - - - - -
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน - - - - - -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,364,027 คน