ข้อมูลสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

สสภ.4


รานงานการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ไฟล์เอกสาร วันที่นำเข้าข้อมูล
1. รายงานการสำรวจและประเมิน ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอย (ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดูไฟล์ 26 เม.ย. 2560
2. รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี) ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูไฟล์ 20 ก.ค. 2560
 
ตารางข้อมูลจังหวัด นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร รวม
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนประชากรแฝง
 • นักท่องเที่ยว
1,076,015
376,391
-
974,004
622,847
153,715
-
396,812
330,906
117,767
-
-
557,832
178,119
-
448,970
2,587,600
825,992
-
1,819,786
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) 469,755 159,140 30 121,180 750,105
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - 100 11 111
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) - - 10,950 13,140 24,090
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - - - - -
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - - -

ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร รวม
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
 • กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
 • ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
 • ฝังในหลุม
 • เผาในเตาเผา (Incineration)
 • อื่นๆ

-
4
-
-
-

-
1
-
1
-

-
1
-
-
-

-
2
-
-
-

-
4
-
-
-
1
-
1
-
1
-
-
-
2
-
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
 • แหล่งกำจัดของเสียอันตราย
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

-
-
-

1
-
-

-
-
-

-
-
-

1
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ 1 - - 1 2
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ 2 - - 2 4
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน 80 - - - 80
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ 1. ระบบปรับเสถียร
2. ชีวมวลชนิดตะกอนเร่ง
- - - -
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน - - - - -
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน - - - - -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,364,026 คน