ข้อมูลสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

สสภ.5


รานงานการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ไฟล์เอกสาร วันที่นำเข้าข้อมูล
1. รายงานผลการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดูไฟล์ 27 เม.ย. 2560
2. รายงานผลการติดตามประเมินผลการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบกำจัดขยะมูลฝอยรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดูไฟล์ 18 ก.ค. 2560
3. รายงานผลการติดตามและประเมินประสิทธิภาพ ระบบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดูไฟล์ 21 ก.ค. 2560
 
ตารางข้อมูลจังหวัด นครปฐม ชัยนาท สุพรรณบุรี สมุทรสาคร รวม
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนประชากรแฝง
 • นักท่องเที่ยว
899,342
-
-
-
332,764
119,742
-
-
849,699
287,985
19,456
-
545,454
265,372
400,000
-
2,627,259
673,099
419,456
-
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) 354,477 120,450 315,437 318,503 1,108,866
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) 100 - - - 100
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) 262,669 56,837 120,803 256,504 696,813
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) 353,105 34,609 - 17,520 405,234
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - - -

ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย นครปฐม ชัยนาท สุพรรณบุรี สมุทรสาคร รวม
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
 • กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
 • ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
 • ฝังในหลุม
 • เผาในเตาเผา (Incineration)
 • อื่นๆ

-
2
-
-
-

-
3
-
-
-

1
3
-
-
-

-
1
2
-
-

-
2
-
-
-
3
-
-
1
3
-
-
-
1
2
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
 • แหล่งกำจัดของเสียอันตราย
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

13
-
-

5
1
-

24
1
-

5
-
-

47
2
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ 1 1 1 1 4
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ 1 1 2 2 6
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน 80 - 83 - 163
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ - 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)
1. ระบบน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)
2. ระบบน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster)
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD)
-
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน ดี - เเม่น้ำเจ้าพระยา คุณาภาพน้ำจัดอยู่ในประเภทที่ 3 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ - เเม่น้ำน้อย คุณภาพจัดอยู่ในประเภทที่ 4 อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม - เเม่น้ำท่าจีน - แม่น้ำสุพรรณบุรีหรือแม่น้ำท่าจีน คุณภาพน้ำต่ำ จัดอยู่ในคุณภาพน้ำประเภทที่ 3 และ 4 แต่ยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งได้พิจารณาคุณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีนในช่วงนี้ไว้ในชั้นคุณภาพน้ำประเภทที่ 2 - ห้วยกระเสียว คุณภาพน้ำของห้วยกระเสียวจึงถือได้ว่ามีคุณภาพน้ำ จัดอยู่ในคุณภาพน้ำประเภทที่ 4 - แม่น้ำแม่กลอง - แม่น้ำท่าจีน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 5 คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม -
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน - - - - -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,497,972 คน