ข้อมูลสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

สสภ.7


รานงานการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ไฟล์เอกสาร วันที่นำเข้าข้อมูล
1. รายงานผลการสำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน และระบบกำจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัตการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดูไฟล์ 20 ก.ค. 2560
 
ตารางข้อมูลจังหวัด สระบุรี ลพบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว รวม
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนประชากรแฝง
 • นักท่องเที่ยว
637,673
255,565
-
-
758,655
281,004
-
-
258,577
92,701
-
2,378,605
482,195
192,412
10,000
-
556,922
197,668
-
-
2,694,022
1,019,350
10,000
2,378,605
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) 208,350 356,608 59,481 113,940 191,534 929,913
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - - - - -
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) 199,225 203,626 39,245 111,478 74,288 627,863
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) 9,125 157,382 - - 92,320 258,827
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - - - -

ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย สระบุรี ลพบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว รวม
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
 • กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
 • ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
 • ฝังในหลุม
 • เผาในเตาเผา (Incineration)
 • อื่นๆ

2
4
-
-
1. นำไปใช้เป็นพลังงาน 62

-
2
-
-
-

-
1
-
-
-

-
1
-
-
1. ขยะเชื้อเพลิง 2

-
2
-
-
-

2
4
-
-
-
2
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
2
-
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
 • แหล่งกำจัดของเสียอันตราย
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

76
-
1

36
-
-

2
-
-

23
-
-

18
-
-

155
-
1
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ 1 1 - - - 2
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ 1 1 - - - 2
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน - - - - - -
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch ; OD)
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบอื่น ๆ (Oxidation Pond : OP)
- - - -
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน แม่น้ำป่าสัก เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินเทียบเท่ากับแหล่งน้ำประเภทที่ 3 คือ เสื่อมโทรม - -แม่น้ำนครนายก กำหนดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 อยู่ในเกณ์เสื่อมโทรม เเม่น้ำปราจีนบุรี กำหนดเป็นเเหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 2 อยู๋ในเกณฑ์เสื่อมโทรม - -
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน - - - - - -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,364,023 คน