ข้อมูลสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

สสภ.8


รานงานการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ไฟล์เอกสาร วันที่นำเข้าข้อมูล
1. การติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ปี2553 ดูไฟล์ 27 เม.ย. 2560
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดูไฟล์ 19 ก.ค. 2560
3. รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดูไฟล์ 21 ก.ค. 2560
 
ตารางข้อมูลจังหวัด ราชบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ รวม
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนประชากรแฝง
 • นักท่องเที่ยว
-
-
-
-
-
-
-
-
882,146
323,122
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
882,146
323,122
-
-
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - 315,437 - - 315,437
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - - - - -
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) - - 120,803 - - 120,803
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - - 144,923 - - 144,923
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - - - -

ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย ราชบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ รวม
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
 • กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
 • ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
 • ฝังในหลุม
 • เผาในเตาเผา (Incineration)
 • อื่นๆ

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

1
4
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

1
4
-
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
 • แหล่งกำจัดของเสียอันตราย
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

-
-
-

-
-
-

43
1
-

-
-
-

-
-
-

43
1
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ - - 1 - - 1
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ - - 1 - - 1
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน - - - - - -
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ - - 1. ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch, OD)
- - -
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน - - - - - -
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน - - - - - -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,364,022 คน