ข้อมูลสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

สสภ.9


รานงานการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ไฟล์เอกสาร วันที่นำเข้าข้อมูล
1. รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะการเดินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และ ระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2553 ดูไฟล์ 02 พ.ค. 2560
2. รายงานผลการสํารวจและประเมินระบบบําบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2559 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ดูไฟล์ 19 ก.ค. 2560
 
ตารางข้อมูลจังหวัด อุดรธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม รวม
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนประชากรแฝง
 • นักท่องเที่ยว
1,575,152
485,833
-
-
638,819
629,133
-
-
519,580
165,067
-
-
407,634
110,987
-
-
1,142,737
353,558
-
100,000
715,339
213,497
-
25,000
4,999,261
1,958,075
-
125,000
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) 592,700 237,980 117,895 71,905 3,936,954 40,000 4,997,434
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) 95 127 - 100 - - 322
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) 592,700 - 41,099 71,905 70,000 39,000 814,704
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) 12,830 1,547,527 10,257 10,220 15,000 1,000 1,596,834
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - - - - -

ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย อุดรธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม รวม
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
 • กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
 • ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
 • ฝังในหลุม
 • เผาในเตาเผา (Incineration)
 • อื่นๆ

15
1
4
-
-

-
1
2
-
-

-
3
-
-
-

-
1
-
-
-

10
3
1
-
-

8
1
-
-
-

15
1
4
-
-
1
2
-
-
3
-
-
-
1
-
-
10
3
1
-
8
1
-
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
 • แหล่งกำจัดของเสียอันตราย
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

6
1
1

10
-
-

-
-
-

4
-
-

16
-
-

10
-
-

46
1
1
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ - - - - - - -
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ - - - - - - -
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน - - - - - - -
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ - - - - - - -
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน - ในเขตชุมชนมีแหล่งน้ำเสียหลายแห่ง - - - - -
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน - - - - - - -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,497,968 คน