ข้อมูลสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

สสภ.11


รานงานการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ไฟล์เอกสาร วันที่นำเข้าข้อมูล
1. รายงานการสำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและรบบกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2559 ดูไฟล์ 01 ส.ค. 2560
 
ตารางข้อมูลจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ รวม
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
 • จำนวนประชากรแฝง
 • นักท่องเที่ยว
2,628,818
926,370
-
-
1,584,661
440,324
-
1,419,833
1,395,024
376,980
-
-
1,208,081
283,426
-
-
6,816,584
2,027,100
-
1,419,833
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) 984,040 190,709 241,057 123,370 1,539,176
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) 52 - - 15 67
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) 167,535 134,402 204,677 17,885 524,499
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) 816,505 - 75,970 - 892,475
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - - -

ตารางข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ รวม
จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน
 • กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
 • ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
 • ฝังในหลุม
 • เผาในเตาเผา (Incineration)
 • อื่นๆ

-
2
-
-
-

-
2
-
-
-

-
3
1
1
1. การจัดการขยะแบบครบวงจร 1

-
-
-
-
-

-
2
-
-
-
2
-
-
-
3
1
1
-
-
-
-
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
 • แหล่งกำจัดของเสียอันตราย
 • แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

-
5
-

3
-
-

20
-
-

-
-
-

23
5
-
ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ - 1 1 - 2
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ - 1 1 - 2
การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน - - - - -
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่ - 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร
- -
สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน - - - - -
ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน - - - - -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,024 คน