รายงานสรุปจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

5 โครงการ จาก 308 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี งบประมาณ หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เงินงบประมาณ เงินสมทบ เงินกองทุน สวล.
1 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ระบบจัดการขยะ ฝังในหลุม 3,000,000.00 300,000.00 100,000.00 เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
2 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลมายอ (จังหวัดปัตตานี) ระบบจัดการขยะ 1.สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 2,000,000.00 200,000.00 - เทศบาลตำบลมายอ
3 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 240,000.00 20,000.00 100,000.00 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
4 โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการมูลฝอยรวมเทศบาลนครสกลนคร ระบบจัดการขยะ โรงคัดแยกขยะ 11.00 1.00 10,000.00 เทศบาลเมืองสกลนคร
5 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ระบบจัดการขยะ RDF - - - เทศบาลเมืองคลองหลวง
รวม       5,240,011.00 บาท 520,001.00 บาท 210,000.00 บาท  
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,497,962 คน