สรุปข้อมูลโครงการ

ประเภทข้อมูล


ภูมิภาค


มุมมองตาราง

ที่ สถานะโครงการ ภูมิภาค/จำนวนระบบ
ออก เหนือ ออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้
1 อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ 17 โครงการ (5.52%) 2 โครงการ (11.76%) 0 โครงการ (0.00%) 4 โครงการ (23.53%) 3 โครงการ (17.65%) 8 โครงการ (47.06%)
2 หยุดการก่อสร้าง 1 โครงการ (0.32%) 1 โครงการ (100.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%)
3 ยกเลิกสัญญาก่อสร้างและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ 1 โครงการ (0.32%) 0 โครงการ (0.00%) 1 โครงการ (100.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%)
4 ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ 17 โครงการ (5.52%) 5 โครงการ (29.41%) 1 โครงการ (5.88%) 2 โครงการ (11.76%) 5 โครงการ (29.41%) 4 โครงการ (23.53%)
5 ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ 220 โครงการ (71.43%) 22 โครงการ (10.00%) 47 โครงการ (21.36%) 59 โครงการ (26.82%) 53 โครงการ (24.09%) 39 โครงการ (17.73%)
6 ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ 21 โครงการ (6.82%) 3 โครงการ (14.29%) 4 โครงการ (19.05%) 6 โครงการ (28.57%) 6 โครงการ (28.57%) 2 โครงการ (9.52%)
7 ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว 7 โครงการ (2.27%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 1 โครงการ (14.29%) 3 โครงการ (42.86%) 3 โครงการ (42.86%)
8 ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%) 0 โครงการ (0.00%)
9 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 6 โครงการ (1.95%) 0 โครงการ (0.00%) 1 โครงการ (16.67%) 1 โครงการ (16.67%) 2 โครงการ (33.33%) 2 โครงการ (33.33%)

ภาพรวมโครงการ

โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

220 โครงการ จาก 308 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ (ปรับปรุง) ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 25 ปี สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ WASTE398
2 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองมหาสารคาม (แบบครบวงจร) ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม WASTE397
3 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม่ ระบบจัดการขยะ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ปี เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ WASTE396
4 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 14000 ลบ.ม./วัน ชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข WWT381
5 โครงการระบบกำจัดวัสดุเหลือใช้ เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี อุทัยธานี เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง WASTE378
6 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 15 ปี อุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ WASTE376
7 ศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสวรรคโลก ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), อาคาร คัดแยก ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี สุโขทัย เทศบาลเมืองสวรรคโลก WASTE374
8 สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - สุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี WWT373
9 ศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ระบบจัดการขยะ หมักทำปุ๋ย (Composting), ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), ระบบผสมผสาน อาคารคัดแยก ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี สุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี WASTE369
10 สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองลำพูน ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor : SBR) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 10000 ลบ.ม./วัน ลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน WWT366

ระบบจัดการขยะ

ไม่พบข้อมูล
 • กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)0 โครงการ (0.00%)
 • ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)105 โครงการ (78.36%)
 • ฝังในหลุม8 โครงการ (5.97%)
 • เผาในเตาเผา (Incineration)9 โครงการ (6.72%)
 • อื่นๆ33 โครงการ (24.63%)

ระบบจัดการน้ำเสีย

ไม่พบข้อมูล
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS)11 โครงการ (12.79%)
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD)9 โครงการ (10.47%)
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor : RBC)0 โครงการ (0.00%)
 • ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)35 โครงการ (40.70%)
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL)5 โครงการ (5.81%)
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)17 โครงการ (19.77%)
 • ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor : SBR)2 โครงการ (2.33%)
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond)5 โครงการ (5.81%)
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Waster Treatment)1 โครงการ (1.16%)
 • Fixed Film Aeration1 โครงการ (1.16%)
 • ทอสอบระบบ20 โครงการ (0.00%)
 • อื่นๆ0 โครงการ (0.00%)

โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้

21 โครงการ จาก 308 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 0 ลบ.ม./วัน อุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ WWT375
2 เทศบาลเมืองลำพูน ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration), ชำรุด ใช้การไม่ได้ ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ - ลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน WASTE367
3 ระบบบำบัดน้ำเสียฝั่งตะวันออก เทศบาลนครพิษณุโลก ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 15000 ลบ.ม./วัน พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก - WWT352
4 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กเเบบบึงประดิษฐ์ เทศบาลตำบลท่าตะโก ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 50 ลบ.ม./วัน นครสวรรค์ เทศบาลตำบลท่าตะโก WWT337
5 ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐ์ เทศบาลเมืองนาสาร ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 60 ลบ.ม./วัน สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองนาสาร WWT306
6 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 25 ปี นครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองทุ่งสง WASTE257
7 ระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเดชอุดม ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 7 ปี อุบลราชธานี เทศบาลเมืองเดชอุดม WASTE236
8 อาคารเตาเผามูลฝอยจากสถานพยาบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 7 ปี อุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ WASTE232
9 สถานที่กำจัดมูลฝอย เทศบาลนครอุบลราชธานี ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ - อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี WASTE227
10 บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 22000 ลบ.ม./วัน อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี WWT226

สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ไม่พบข้อมูล
 • ชุมชนคัดค้าน6 โครงการ (28.57%)
 • ไม่มีงบประมาณในการเดินระบบ0 โครงการ (0.00%)
 • การบริหารจัดการระบบไม่ดี0 โครงการ (0.00%)
 • บุคลากรไม่มี0 โครงการ (0.00%)
 • สาเหตุทางเทคนิคของระบบ8 โครงการ (38.10%)
 • บุคลากรไม่มีความสามารถ0 โครงการ (0.00%)

ภูมิภาคที่มีปัญหา

ไม่พบข้อมูล
 • ภาคตะวันออก3 โครงการ (14.29%)
 • ภาคเหนือ4 โครงการ (19.05%)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6 โครงการ (28.57%)
 • ภาคกลาง6 โครงการ (28.57%)
 • ภาคใต้2 โครงการ (9.52%)

โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว

7 โครงการ จาก 308 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเกาะเต่า ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration) ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว - สุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลเกาะเต่า WASTE308
2 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว - สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี WASTE307
3 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครเกาะสมุย ระบบจัดการขยะ ฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว - สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย WASTE305
4 บ่อเก็บขยะเทศบาลตำบลบ้านเชียง ระบบจัดการขยะ ฝังในหลุม ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 26 ปี อุดรธานี เทศบาลตำบลบ้านเชียง WASTE224
5 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว - สิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี WASTE73
6 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ ปิดระบบแล้ว ปี สมุทรสาคร เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน WASTE64
7 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าไม้ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 15 ปี กาญจนบุรี เทศบาลตำบลท่าไม้ WASTE1

สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ไม่พบข้อมูล
 • ชุมชนคัดค้าน0 โครงการ (0.00%)
 • ไม่มีงบประมาณในการเดินระบบ0 โครงการ (0.00%)
 • การบริหารจัดการระบบไม่ดี0 โครงการ (0.00%)
 • บุคลากรไม่มี0 โครงการ (0.00%)
 • สาเหตุทางเทคนิคของระบบ0 โครงการ (0.00%)
 • บุคลากรไม่มีความสามารถ0 โครงการ (0.00%)
 • ใช้งานเต็มศักยภาพแล้ว (บ่อเต็ม)0 โครงการ (0.00%)

ภูมิภาคที่มีปัญหา

ไม่พบข้อมูล
 • ภาคตะวันออก0 โครงการ (0.00%)
 • ภาคเหนือ0 โครงการ (0.00%)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 โครงการ (0.00%)
 • ภาคกลาง3 โครงการ (0.00%)
 • ภาคใต้3 โครงการ (0.00%)

โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

6 โครงการ จาก 308 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลเมืองนราธิวาส ระบบจัดการขยะ 1-เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel, RDF) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - นราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส WASTE390
2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองปัตตานี ระบบจัดการขยะ คัดแยก อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี WASTE389
3 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข (อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง)ยังไม่มีพื้นที่ ระบบจัดการขยะ เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel, RDF) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข - WASTE359
4 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองยโสธร ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 7,246 ลบ.ม./วัน ยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร WWT184
5 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ระบบจัดการขยะ เชื้อเพลิงอัดแท่ง อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 5 ปี สิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี WASTE74
6 เทศบาลนครสมุทรปราการ ระบบจัดการขยะ เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel RDF) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - สมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ WASTE61
ไม่พบข้อมูล

โครงการจำแนกตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ยังไม่ได้ประกวดราคา/จัดหาผู้รับจ้าง (ระบุขั้นตอนและเหตุผลในช่องคำชี้แจง)
  3 โครงการ (50.00%)
 • อยู่ระหว่างประกวดราคา (ระบุขั้นตอนในช่องคำชี้แจง)
  1 โครงการ (16.67%)
 • ได้ผู้รับจ้างแล้วแต่อยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของราคา
  0 โครงการ (0.00%)
 • ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างลงนาม
  0 โครงการ (0.00%)
 • กรณีอื่นๆ (ให้ระบุรายละเอียดในช่องคำชี้แจง)
  0 โครงการ (0.00%)

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ

17 โครงการ จาก 308 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองปัตตานี ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี WASTE388
2 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี ระยอง เทศบาลตำบลเมืองแกลง WASTE387
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 0 ลบ.ม./วัน สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี WWT386
4 โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการมูลฝอยรวมเทศบาลนครสกลนคร ระบบจัดการขยะ โรงคัดแยกขยะ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี สกลนคร เทศบาลเมืองสกลนคร WASTE385
5 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลโคกกลอย จังหวัดพังงา ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), ฝังในหลุม อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ - พังงา เทศบาลตำบลโคกกลอย WASTE272
6 โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ่อทอง (จังหวัดปัตตานี) ระบบจัดการขยะ 1.สถานีขนถ่าย อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 5 ปี ปัตตานี เทศบาลตำบลบ่อทอง WASTE269
7 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลมายอ (จังหวัดปัตตานี) ระบบจัดการขยะ 1.สถานีขนถ่าย (Transfer Station) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ - ปัตตานี เทศบาลตำบลมายอ WASTE268
8 โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลปะนาเระ(จังหวัดปัตตานี) ระบบจัดการขยะ สถานีขนถ่าย(TransferStation) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ - ปัตตานี เทศบาลตำบลปะนาเระ WASTE267
9 โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลตำบลรือเสาะ ระบบจัดการขยะ ฝังในหลุม อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 15 ปี นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะ WASTE262
10 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor : RBC) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 10000 ลบ.ม./วัน นครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองทุ่งสง WWT256
ไม่พบข้อมูล

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน

 • ตรงตามแผนงาน 0 โครงการ (0.00%)
 • ล่าช้ากว่าแผนงาน0 โครงการ (0.00%)
 • มีปัญหา0 โครงการ (0.00%)

โครงการที่หยุดการก่อสร้าง

1 โครงการ จาก 308 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 ศูนย์จัดการมูลฝอยแบบฝังกลบ เทศบาลนครงระยอง ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) หยุดการก่อสร้าง - ระยอง เทศบาลนครระยอง WASTE123

โครงการที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

0 โครงการ จาก 308 โครงการ
ไม่พบข้อมูล

โครงการที่ยกเลิกสัญญาก่อสร้างและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่

1 โครงการ จาก 308 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ยกเลิกสัญญาก่อสร้างและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 2590 ลบ.ม./วัน อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี WWT377

โครงการที่ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ

17 โครงการ จาก 308 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 โครงการปรับปรุงระบบกำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองแพร่ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - แพร่ เทศบาลเมืองแพร่ WASTE360
2 ระบบการกำจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ของเทศบาลตำบลจะนะ (จังหวัดสงขลา) ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - สงขลา เทศบาลตำบลจะนะ WASTE301
3 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต - WASTE281
4 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 300 ลบ.ม./วัน กระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง WWT242
5 หมู่เกาะพีพี ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - กระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ WASTE241
6 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองนครพนม ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 8601.62 ลบ.ม./วัน นครพนม เทศบาลเมืองนครพนม WWT152
7 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าพระ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - ขอนแก่น เทศบาลตำบลท่าพระ WASTE149
8 ศูนย์กำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ระบบจัดการขยะ กองบนพื้น (Open Dumping), กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - สระแก้ว เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ WASTE130
9 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครระยอง ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 25000 ลบ.ม./วัน ระยอง เทศบาลนครระยอง WWT122
10 เมืองพัทยา ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - ชลบุรี เมืองพัทยา WASTE113
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,102 คน