ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 1 หมู่ที่ - ถนน จุลละนันทน์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ 038-517-062 โทรสาร 038-517-062

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

12.76 ตารางกิโลเมตร จำนวน 21 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำบางปะกง

ลำคลองสายหลัก

คลองใสธร

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,720 คน