ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 621 หมู่ที่ 2 ถนน - ตำบล ศาลา อำเภอ เกาะคาไทย จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52130
โทรศัพท์ (054)237600 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 18.207055 y : 99.416396

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำวัง

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,113 คน