ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองแพร่


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน ไชยบูรณ์ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
โทรศัพท์ 544511060 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 18.145492 y : 100.141765

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำยม

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,041 คน