ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองพะเยา


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน พหลโยธิน ตำบล แม่ต๋ำ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
โทรศัพท์ 054483910 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 19.134672222 y : 99.908997222

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

9.00 ตารางกิโลเมตร จำนวน 14 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

กว๊านพะเยา และแม่น้ำอิง

ลำคลองสายหลัก

คลองร่องค้าน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,721 คน