ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครนครสวรรค์


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 112 หมู่ที่ - ถนน วรากกวี ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

27.87 ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ายม แม่น้ำน่าน และแม่น้ำเจ้าพระยา

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,274,376 คน