ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองแม่สอด


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 99/99 หมู่ที่ - ถนน สายเอเชีย ตำบล แม่สอด อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

27.26 ตารางกิโลเมตร จำนวน 20 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำเมย

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ อยู่ในช่วงปรับปรุงฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,274,304 คน