ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลวังทอง


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ 1 ถนน ริมน้ำตลาด 1 ตำบล วังทอง อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65130
โทรศัพท์ (055)312999 โทรสาร (055)312065

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 652460 y : 1860357

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

1.77 ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำวังทอง

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,806 คน