ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลโคกกลอย


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบล โคกกลอย อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ 82140
โทรศัพท์ 076-581400 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

20.00 ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

-

ลำคลองสายหลัก

คลองพังงา

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,497,973 คน