ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอนสัก


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ 6 ถนน - ตำบล ดอนสัก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน 138 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำตาปี แม่น้ำคีรีรัฐ

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,136 คน