ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครเกาะสมุย


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 103 หมู่ที่ 5 ถนน - ตำบล เกาะกระเต็น อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84310
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

252.00 ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำตาปี แม่น้ำคีรีรัฐ

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 624,059 คน