ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครตรัง


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 103 หมู่ที่ - ถนน วิเศษกุล ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
โทรศัพท์ 75210783 โทรสาร 75211493

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

14.77 ตารางกิโลเมตร จำนวน 66 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

มีการจัดตั้ง

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำตรัง

ลำคลองสายหลัก

คลองน้ำเจ็ด และคลองห้วยยาว

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,818 คน