ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ่อทอง


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ 4 ถนน - ตำบล บ่อทอง อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94170
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

41.00 ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำปัตตานี

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 624,032 คน