ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลปะนาเระ


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ 2 ถนน - ตำบล ปะนาเระ อำเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94130
โทรศัพท์ 073-499570-109 โทรสาร 073-499571

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

35.00 ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำปัตตานี

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,497,976 คน