ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลมายอ


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ 2 ถนน มายอ-ทุ่งยางแดง ตำบล มายอ อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 101.24.123 y : 6.42.369

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำปัตตานี

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,497,963 คน