ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองนราธิวาส


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน พิชิตบำรุง ตำบล บางนาค อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
โทรศัพท์ 73511500 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 6.30763 y : 101.721989

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

7.50 ตารางกิโลเมตร จำนวน 35 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำบางนรา

ลำคลองสายหลัก

คลองยะกัง

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,091 คน