ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลจันจว้า


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 49 หมู่ที่ 2 ถนน ถนนแม่จัน-เชียงแสน ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57270
โทรศัพท์ (053)775125 โทรสาร (053)775510

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 20.2245293 y : 99.9472031

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

128.00 ตารางกิโลเมตร จำนวน 23 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำคำ, แม่น้ำจัน

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,741 คน