ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครลำปาง


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ 5 ถนน - ตำบล ปงแสนทอง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
โทรศัพท์ 054-324395 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 18.28861100931635 y : 99.49016511440277

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำวัง

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ บริหารจัดการโดยหน่วยงานภายนอก
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,833 คน