ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ 6 ถนน ทางหลวงแผ่นดิน ตำบล เทพนคร อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
โทรศัพท์ 074-316418-9 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 16.467949 y : 99.561783

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

4.70 ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำปิง

ลำคลองสายหลัก

คลองชลประทาน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,274,291 คน