สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าไม้

 • W1_1 : ป้ายโครงการเทศบาลตำบลท่าไม้

 • W1_2 : เครื่องจักรกล -1

 • W1_3 : เครื่องจักรกล-2

 • W1_4 : ด้านข้างบ่อขยะ -1

 • W1_5 : ด้านข้างบ่อขยะ-2.

 • W1_6 : ทางเข้าบ่อขยะ

 • W1_7 : น้ำชะขยะ-1

 • W1_8 : น้ำชะขยะ-2

 • W1_9 : บริเวณทางเข้าบ่อขยะ

 • W1_10 : บริเวณรอบๆบ่อขยะ-1

 • W1_11 : บริเวณรอบๆบ่อขยะ-2

 • W1_12 : บ่อขยะ-1

 • W1_13 : บ่อขยะ-2

 • W1_14 : บ่อขยะ-3

 • W1_15 : บ่อขยะ-4

 • W1_16 : บ่อขยะ-5

 • W1_17 : บ่อน้ำผิวดิน

 • W1_18 : รั้วด้านข้าง-1

 • W1_19 : รั้วด้านข้าง-2

 • W1_20 : รั้วด้านข้าง-3

 • W1_21 : รั้วด้านข้าง-4

 • W1_22 : รั้วรอบโครงการ

 • W1_23 : รางระบายน้ำฝน

 • W1_24 : เครื่องจักรกล-3

 • W1_25 : จุดเท่ขยะ-1

 • W1_26 : จุดเท่ขยะ-2

 • W1_27 : ทางเข้าบ่อขยะ-1

 • W1_28 : ทางเข้าบ่อขยะ-2

 • W1_29 : รั้วรอบโครงการ


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าไม้

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว

ที่ตั้ง

เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าไม้
อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71120
โทรศัพท์ 034-541-775 โทรสาร 034-543-027

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 13.901377 y : 99.802299
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลท่าไม้
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2543

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าไม้ จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย บริษัท เสนาอินเตอร์เนชั่นแนลดีเวลอปเมนท์ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2543
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ มิยาซาวา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก่อสร้างโดยบริษัท บริษัท เสนาอินเตอร์เนชั่นแนลดีเวลอปเมนท์ จำกัด เริ่มสร้าง 2542 แล้วเสร็จ 2543
งบประมาณก่อสร้าง - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ มิยาซาวา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 15 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าไม้

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 0 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. ไม่ระบุ 0 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

กองบนพื้น (Open Dumping) มีประมาณขยะสะสม - ตัน สูงจากพื้นดิน - เมตร
กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,141 คน