โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครระยอง

 • wwt_ทางเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย:บริเวณทางเข้า
 • wwt_ป้ายระบบ:บริเวณป้ายโครงการ
 • wwt_บ่อเติมอากาศ:บริเวณระบบบ่อบำบัด
 • wwt_ที่ตักขยะ:บริเวณระบบบำบัด (จุดรับน้ำเสีย)
 • wwt_แนวท่อรวบรวมน้ำเสีย:แนวท่อรวบรวมน้ำเสีย
 • wwt_แผนผังกระบวนการบำบัดน้ำเสีย:แผนผังกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_บ่อเติมอากาศ1:บ่อเติมอากาศ1
 • wwt_บ่อเติมอากาศ2:บ่อเติมอากาศ2
 • wwt_บ่อเติมอากาศ3:บ่อเติมอากาศ3
 • wwt_บ่อปรับเสถียร:บ่อปรับเสถียร
 • wwt_บ่อสัมผัสคลอรีน:บ่อสัมผัสคลอรีน
 • wwt_บ่อบำบัดน้ำเสียระยะ 100 m:บ่อบำบัดน้ำเสียระยะ 100 m

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครระยอง

สถานะโครงการ

ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ ซอย 11 ถนน ราษฎร์บำรุง ตำบล ท่าประดู่
อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 2100
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 12.674353 y : 101.25338
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 120 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครระยอง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2559

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียแบบสระเติมอากาศ งบประมาณ 316 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กรมโยธาธิการฯ ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2542

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียแบบสระเติมอากาศ งบประมาณ 132 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กรมโยธาธิการฯ ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2555

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 17 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 12.31 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 72.63 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 7 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ CSO 1/1 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานเทศบาล 7 (ตะวันตก)

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ CSO 1/2 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานเทศบาล 7 (ตะวันออก)

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ CSO 2/1 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานเทศบาล 10 (ตะวันตก)

(4) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 4 ชื่อ CSO 2/2 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานเทศบาล 10 (ตะวันออก)

(5) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 5 ชื่อ CSO 03 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยข้างโรงแรมพาเลช

(6) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 6 ชื่อ CSO 04 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานเปี่ยมพงศ์สาน

(7) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 7 ชื่อ CSO 05 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสุขุมวิทราษฎร์บํารุงซอย 2

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 1 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ สถานีสูบน้ําเสียเทศบาล 1 ตั้งอยู่บริเวณ เทศบาล 1

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อปรับเสถียร 2 บ่อ ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่อเติมอากาศ 2 บ่อ ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อปรับสภาพน้ำ 2 ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.
(4) ชื่อ บ่อเติมคลอรีน 1 ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.
(5) ชื่อ ตระแกรงดักขยะอัตโนมัติ ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 25000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ แม่น้ำระยอง

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,095 คน