ศูนย์จัดการมูลฝอยแบบฝังกลบ เทศบาลนครงระยอง

  • w123_1 : อาคารเครื่องจักรและอุปกรณ์

  • w123_2 : ทางเข้าออกโครงการ

  • w123_3 : ป้อมยาม

  • w123_4 : ป้ายโครงการ

  • w123_5 : บ่อฝั่งกลบขยะ1

  • w123_6 : บ่อฝั่งกลบขยะ2

  • w123_7 : รางระบายน้ำฝน

  • w123_8 : อาคารสำนักงาน

  • w123_9 : อาคารเก็บของเสียอันตราย

  • w123_10 : บ่อตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ศูนย์จัดการมูลฝอยแบบฝังกลบ เทศบาลนครงระยอง

สถานะโครงการ

หยุดการก่อสร้าง

ที่ตั้ง

เลขที่ 22/3 หมู่ที่ - ซอย - ถนน สมุทรเจดีย์ ตำบล ปากน้ำ
อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ 038-620111 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 12.668819 y : 101.250638
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 99 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลนครระยอง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2538

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง - แล้วเสร็จ -
งบประมาณก่อสร้าง - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 12 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ บ่อบำบัดน้ำเสียเเบบผึ่ง
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 3 บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

บริษัท สมาร์ต แกรนด์ คอรฺ์ปอเรชั่น จำกัด
รูปแบบสัญญา/ระยะเวลาดำเนินงาน 11 เดือน

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 3,600 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. เทศบาลนครระยอง 0 0.00
2. เฉพาะในเขขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง 3,600 398.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึม ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ มีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ) ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบ 100 ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,140 คน