ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองยโสธร

 • wwt_ตำแหน่งที่ตั้งระบบน้ำเสีย เทศบาลเมืองยโสธร:-
 • wwt_สภาพบ่อบำบัด บ่อที่ 1:บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียฯ
 • wwt_สภาพบ่อบำบัด บ่อที่ 2:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_สภาพบ่อบำบัด บ่อที่ 3:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_จุดน้ำออก:จุดน้ำออก
 • wwt_จุดน้ำออก1:จุดน้ำออก
 • wwt_จุดน้ำออก2.1:จุดน้ำออก
 • wwt_จุดน้ำออก2:จุดน้ำออก
 • wwt_บริเวณโดยรอบบ่อบำบัดระบบบำบัดน้ำเสีย1:บริเวณโดยรอบบ่อบำบัดระบบบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_บริเวณโดยรอบบ่อบำบัดระบบบำบัดน้ำเสีย2:บริเวณโดยรอบบ่อบำบัดระบบบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_สภาพบ่อบำบัด บ่อที่ 4:บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียฯ
 • wwt_สภาพบ่อบำบัด บ่อที่ 5:บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียฯ
 • wwt_รูปแบบการวางโครงข่ายและท่อระบายน้ำระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองยโสธร:-
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองยโสธร 200 m :-

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองยโสธร

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ ซอย ถนน สาธารณะ 11 ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ 045-711397 ต่อ 301 โทรสาร 045-712252

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 15.781522 y : 104.14208
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 80 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองยโสธร
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2549

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด บ่อผึ่ง งบประมาณ 97.74852640 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กองทุนสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างโดย บริษัทบางกอกมอเตอร์อีควิปเม้นท์
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2551

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ 405.24412650 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กองทุนสิ่งแวดล้อม
ก่อสร้างโดย บริษัทบางกอกมอเตอร์อีควิปเม้นท์
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 10 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 7.28 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 6 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ ภายในสถานีสูบน้ำที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าโรงพยาบาลรวมแพทย์

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ ภายในสถานีสูบน้ำที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณ สวนสาธารณะพญาแถน

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ ภายในสถานีสูบน้ำที่ 3 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าโรงงานตุ๊กตา

(4) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 4 ชื่อ ภายในสถานีสูบน้ำที่ 4 ตั้งอยู่บริเวณ หลังวัดสิงห์ท่า

(5) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 5 ชื่อ ภายในสถานีสูบน้ำที่ 5 ตั้งอยู่บริเวณ หลังบ้านพักนายอำเภอ

(6) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 6 ชื่อ ภายในสถานีสูบน้ำที่ 6 ตั้งอยู่บริเวณ หลังอาคารสำนักงานภายในระบบบำบัดน้ำเสีย

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 6 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าโรงพยาบาลรวมแพทย์
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณ สวนสาธารณะพญาแถน
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าโรงงานตุ๊กตา
(4) สถานีสูบน้ำเสียที่ 4 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 4 ตั้งอยู่บริเวณ หลังวัดสิงห์ท่า
(5) สถานีสูบน้ำเสียที่ 5 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 5 ตั้งอยู่บริเวณ หลังบ้านพักนายอำเภอ
(6) สถานีสูบน้ำเสียที่ 6 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่ 6 ตั้งอยู่บริเวณ หลังอาคารสำนักงานภายในระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง (Oxidation Pond)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อกึ่งใช้อากาศ ขนาดความจุ 172800 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่อกึ่งใช้อากาศ ขนาดความจุ 144000 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อบ่ม ขนาดความจุ 96000 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 7,246 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ คลองจับ

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ขาดการดูแลและบำรุงรักษาระบบฯ ที่เหมาะสม ปริมาณร้ำเสียที่ไหลเข้าระบบบังน้อยกว่าปริมาณที่ได้เคยประมาณการไว้ตอนออกแบบระบบฯ
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,134 คน