โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครอุดรธานี

 • wwt_ป้ายโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ:ป้ายโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ
 • wwt_อาคารสำนักงาน:อาคารสำนักงาน
 • wwt_บ่อบำบัด1:บ่อบำบัด1
 • wwt_บ่อบำบัด2:บ่อบำบัด1
 • wwt_บ่อพักน้ำเสีย:บ่อพักน้ำเสีย
 • wwt_เครื่องสูบน้ำ:เครื่องสูบน้ำ
 • wwt_ทางเข้าระบบบำบัดฯ:ทางเข้าระบบบำบัดฯ
 • wwt_ทางเข้าอาคารสำนักงาน:ทางเข้าอาคารสำนักงาน
 • wwt_บริเวณโดยรอบระบบบำบัดฯ:บริเวณโดยรอบระบบบำบัดฯ
 • wwt_บ่อสัมผัสคลอรีน:บ่อสัมผัสคลอรีน
 • wwt_ป้ายทางเข้าระบบบำบัดฯ:ป้ายทางเข้าระบบบำบัดฯ
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย ทน. อุดรธานี ระยะ 10 กม.:ระบบบำบัดน้ำเสีย ทน. อุดรธานี
 • wwt_ระบบำบัดฯ3:ระบบบำบัดน้ำเสีย ทน. อุดรธานี
 • wwt_ระบบำบัดฯ4:ระบบบำบัดน้ำเสีย ทน. อุดรธานี
 • wwt_ระบบำบัดฯ5:ระบบบำบัดน้ำเสีย ทน. อุดรธานี
 • wwt_ระบบำบัดฯ6:ระบบบำบัดน้ำเสีย ทน. อุดรธานี
 • wwt_ระบบำบัดฯ7:ระบบบำบัดน้ำเสีย ทน. อุดรธานี
 • wwt_ระบบำบัดฯ8:ระบบบำบัดน้ำเสีย ทน. อุดรธานี
 • wwt_ระบบำบัดฯ9:ระบบบำบัดน้ำเสีย ทน. อุดรธานี
 • wwt_ระบบำบัดฯ10:ระบบบำบัดน้ำเสีย ทน. อุดรธานี
 • wwt_ระบบำบัดฯ11:ระบบบำบัดน้ำเสีย ทน. อุดรธานี
 • wwt_สถานีสูบน้ำหนองสิม:สถานีสูบน้ำหนองสิม
 • wwt_อาคารสำนักงาน4:อาคารสำนักงาน
 • wwt_อาคารสำนักงาน1:อาคารสำนักงาน
 • wwt_อาคารสำนักงาน2:อาคารสำนักงาน
 • wwt_อาคารสำนักงาน3:อาคารสำนักงาน
 • wwt_อาคารสูบน้ำ:อาคารสูบน้ำ
 • wwt_โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 200 m:โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครอุดรธานี 200 m

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครอุดรธานี

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 14 ซอย ทองหล่อ ถนน อุดร-สามพร้าว ตำบล สามพร้าว
อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ 094-3040819 โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 17.446982 y : 102.8217989
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 287 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุดรธานี
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2555

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ 759.723 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน (งปม.) 2551 ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2554

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 48 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 8.30 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 16.77 ของพื้นที่ทั้งหมด

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อผึ่ง (Facultative Pond) ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่อบ่ม Mataration Pond ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 45000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ คลองห้วยมุก, ลุ่มน้ำ, แม่น้ำโขง

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : 1. ขาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำ

2. การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียมีขนาดใหญ่ แต่ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบค่อนข้างน้อย โดยเฉพะในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากประชาชนยังไม่มีการเชื่อมท่อน้ำเสียเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียหลัก และท่อรวบรวมน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมพื้นที่

3. น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียมีสีเขียว ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นผลจากสาหร่าย อาจทำให้เกิดปัญหา Algae bloom ได้


ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

วันที่ ขาเข้า ขาออก
BOD DO COD SS pH Temp oil nitrogen phosphorus BOD DO COD SS pH Temp oil nitrogen phosphorus
01 ต.ค. 2559 0 2.42 0 0 7.73 34.1 0 0 0 0 4.05 0 0 7.92 34.5 0 0 0
02 ต.ค. 2559 0 1.99 0 0 7.04 34.7 0 0 0 0 3.42 0 0 7.21 35.8 0 0 0
03 ต.ค. 2559 0 0.75 0 0 6.94 35.1 0 0 0 0 5 0 0 8 36.4 0 0 0
04 ต.ค. 2559 0 1.94 0 0 7.08 35 0 0 0 0 5.01 0 0 8.27 34.6 0 0 0
05 ต.ค. 2559 0 0.97 0 0 6.9 34.1 0 0 0 0 4.19 0 0 7.91 34.9 0 0 0
06 ต.ค. 2559 0 1.99 0 0 7.01 34.7 0 0 0 0 5.21 0 0 7.96 34.1 0 0 0
07 ต.ค. 2559 0 1.75 0 0 7 34.9 0 0 0 0 5.21 0 0 7.77 35.4 0 0 0
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,789 คน