บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี

 • wwt_สถานีสูบน้ำเสีย 1:สถานีสูบน้ำเสีย 1
 • wwt_สถานีสูบน้ำเสีย 1:สถานีสูบน้ำเสีย 1
 • wwt_สถานีสูบน้ำเสีย 2:สถานีสูบน้ำเสีย 2
 • wwt_อาคารสำนักงาน:อาคารสำนักงาน
 • wwt_ป้ายบ่อบำบัด:ป้ายบ่อบำบัด
 • wwt_บ่อบำบัด:บ่อบำบัด
 • wwt_บ่อบำบัด:บ่อบำบัด
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี (flow diagram):ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี (layout):ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี
 • wwt_ป้ายระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี:ป้ายบ่อบำบัด
 • wwt_แผนผังบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.อุบลราชธานี:แผนผังบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.อุบลราชธานี
 • wwt_แผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.อุบลราชธานี:แผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.อุบลราชธานี
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี (1):ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี (2):ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี (3):ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี (4):ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี (5):ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี
 • wwt_แผนผังบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.อุบลราชธานี ระยะ 100 m:ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้

ที่ตั้ง

เลขที่ ริมแม่น้ำมูล หมู่ที่ ซอย ถนน บูรพานอก ตำบล แจระแม
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 15.2314226 y : 104.87525
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 110 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2541

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) งบประมาณ 370 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กรมโยธาฯ ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2559

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 29 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 14.50 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 49.93 ของพื้นที่ทั้งหมด

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 22000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ สาธารณะ

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ประสิทธิภาพของระบบฯ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และเครื่องจักรชำรุดซ่อมบ่อย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,028 คน