โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองวารินชำราบ

  • wwt_ตำแหน่งที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองวารินชำราบ:บริเวณบ่อบำบัด
  • wwt_ตำแหน่งที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองวารินชำราบ1:บริเวณบ่อบำบัด
  • wwt_ตำแหน่งที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองวารินชำราบ2:บริเวณบ่อบำบัด
  • wwt_ตำแหน่งที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองวารินชำราบ3:บริเวณบ่อบำบัด
  • wwt_ตำแหน่งที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองวารินชำราบ4:บริเวณบ่อบำบัด
  • wwt_ตำแหน่งที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองวารินชำราบ5:บริเวณบ่อบำบัด
  • wwt_ป้ายโครงการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองวารินชำราบ:บริเวณป้ายทางเ้โครงการฯ
  • wwt_รูปแบบการวางท่อระบายน้ำและท่อดักน้ำเสียของเทศบาลเมืองวารินชำราบ:-

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองวารินชำราบ

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ ชุมชนเกตุแก้ว ซอย ถนน ตำบล วารินชำราบ
อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 15.210914 y : 104.86591
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 200 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองวารินชำราบ
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2545

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัีดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) งบประมาณ 319 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน (งปม.) ก่อสร้างโดย บริษัท เรืองสุขพาณิชย์ จํากัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2544

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 13 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 2.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 15.38 ของพื้นที่ทั้งหมด

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 18000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ สาธารณะ

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ระบบเริ่มมีการชำรุดและซ่อมแซมบ่อยครั้ง จึงมีค่าใช้จ่ายสูง ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ของเขตเทศบาล ข้อจำกัดด้านการจัดหาบุคลากร
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,819 คน