อาคารเตาเผามูลฝอยจากสถานพยาบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 • W232-1 : อาคารสำนักงาน

 • W232-2 : เครื่องจักรที่ใช้งานได้

 • W232-3 : เครื่องจักรที่ใช้งานได้

 • W232-4 : เครื่องจักรที่ใช้งานได้

 • W232-6 : แนวรั้วโครงการ

 • W232-7 : เครื่องปั่นถุง

 • W232-8 : ป้ายอาคารเตาเผาขยะติดเชื้อ

 • W232-9 : รถขนขยะติดเชื้อ

 • W232-11 : ห้องพักขยะติดเชื้อ

 • W232-12 : อาคารเตาเผาขยะติดเชื้อ

 • W232-13 : บริเวณเก็บถังขยะติดเชื้อ


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

อาคารเตาเผามูลฝอยจากสถานพยาบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน - ตำบล เมืองศรีไค
อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 15.062085 y : 104.902479
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 173 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2543

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลวารินชำราบ จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง 2542 แล้วเสร็จ 2543
งบประมาณก่อสร้าง 31 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน (งปม.) ปีงบประมาณ 2556

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 7 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

เผาในเตาเผา (Incineration) หลุมลึกประมาณ เมตร

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 17 ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ SP
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 3 บ่อ
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 0 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. ไม่ระบุ 0 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

เผาในเตาเผา (Incineration)
ขนาดที่ออกแบบ - ตันต่อวัน ปริมาณขยะที่เข้าระบบ - ตันต่อวัน
ระบบที่ใช้ - ปริมาณเถ้าที่ได้ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,126 คน