โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย เทศบาลเมืองกระบี่

 • wwt_อาคารสำนักงาน:บริเวณอาคารสำนักงาน
 • wwt_ระบบบำบัดกระบี่:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_ระบบบำบัด:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_แสดงพื้นที่บริการและรวบรวมระบบบำบัดน้ำเสีย:แสดงพื้นที่บริการและรวบรวมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_แผนผังแนวเส้นท่อ:แผนผังแนวเส้นท่อ
 • wwt_กระบวนการบำบัด:กระบวนการบำบัด
 • wwt_อาคารสำนักงาน:อาคารสำนักงาน
 • wwt_ทางเข้าสำนักงาน:ทางเข้าสำนักงาน
 • wwt_จุดเก็บตัวอย่างน้ำ:จุดเก็บตัวอย่างน้ำ
 • wwt_บ่อปรับสภาพ:บ่อปรับสภาพ
 • wwt_บ่อพักน้ำทิ้ง:บ่อพักน้ำทิ้ง
 • wwt_บ่อแยกทราย:บ่อแยกทราย
 • wwt_สถานีสูบน้ำเสีย:สถานีสูบน้ำเสีย
 • wwt_แผนผังระบบบำบัด:แผนผังระบบบำบัด

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย เทศบาลเมืองกระบี่

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน มหาราช ตำบล เทศบาลเมืองกระบี่
อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
โทรศัพท์ 081-7938654 โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 8.071334 y : 98.912560
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 59 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกระบี่
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2546

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด เติมอากาศ งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ สำนักงบประมาณ ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 19 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 9.70 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 2 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่1 ตั้งอยู่บริเวณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ สถานีสูบน้ำเสียที่2 ตั้งอยู่บริเวณ บริใกล้ลานปติมากรรมูดำ

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 12000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ คลองท่าแดง

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่าย
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

วันที่ ขาเข้า ขาออก
BOD DO COD SS pH Temp oil nitrogen phosphorus BOD DO COD SS pH Temp oil nitrogen phosphorus
01 ต.ค. 2559 0 5.21 0 0 7.04 27.4 0 0 0 0 7.71 0 0 6.67 28.9 0 0 0
02 ต.ค. 2559 0 4.82 0 0 7.06 27.4 0 0 0 0 7.41 0 0 6.71 29.2 0 0 0
03 ต.ค. 2559 42.6 4.13 160 58 6.61 27.9 0 0 0 16.6 7.12 50 23 6.91 29.5 0 0 0
04 ต.ค. 2559 0 4.42 0 0 6.59 27.8 0 0 0 0 7.15 0 0 6.98 29.6 0 0 0
05 ต.ค. 2559 0 5.69 0 0 6.84 27.9 0 0 0 0 7.8 0 0 6.58 29.4 0 0 0
06 ต.ค. 2559 0 4.74 0 0 6.68 27.8 0 0 0 0 7.91 0 0 6.54 29.3 0 0 0
07 ต.ค. 2559 11.3 4.89 66 21 6.65 28.5 0 0 0 9.6 8.65 66 21 6.46 30.1 0 0 0
08 ต.ค. 2559 0 5.1 0 0 6.72 28 0 0 0 0 8.12 0 0 6.52 29.6 0 0 0
09 ต.ค. 2559 0 4.91 0 0 6.68 28.1 0 0 0 0 8.22 0 0 6.5 29.6 0 0 0
10 ต.ค. 2559 17.3 4.6 54 31 6.65 27.9 0 0 0 4 5.72 35 19 6.39 28.9 0 0 0
11 ต.ค. 2559 0 3.87 0 0 6.74 26.6 0 0 0 0 7.11 0 0 6.54 28.3 0 0 0
12 ต.ค. 2559 0 4.98 0 0 6.91 28.2 0 0 0 0 8.76 0 0 6.67 29.8 0 0 0
13 ต.ค. 2559 0 3.67 0 0 6.72 28.4 0 0 0 0 7.15 0 0 6.76 29.9 0 0 0
14 ต.ค. 2559 41.6 4.17 69 65 6.52 28.1 0 0 0 11 7.67 37 44 6.65 29.3 0 0 0
15 ต.ค. 2559 0 4.27 0 0 6.71 27.7 0 0 0 0 7.86 0 0 6.69 29.6 0 0 0
16 ต.ค. 2559 0 4.19 0 0 6.45 28.5 0 0 0 0 7.54 0 0 6.75 29.5 0 0 0
17 ต.ค. 2559 0 3.09 0 0 6.79 28.1 0 0 0 0 7.38 0 0 6.7 30.1 0 0 0
18 ต.ค. 2559 0 4.26 45 60 6.82 29 0 0 0 0 7.62 31 22 6.67 30.1 0 0 0
19 ต.ค. 2559 0 4.12 0 0 6.71 29.1 0 0 0 0 6.51 0 0 6.41 29.5 0 0 0
20 ต.ค. 2559 0 4.4 0 0 6.72 28.4 0 0 0 0 6.61 0 0 6.39 30 0 0 0
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,719 คน