โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเกาะพีพี

 • WWT240_1.ป้ายหน้าโครงการ:-
 • WWT240_2.ป้ายรายละเอียดโครงการ รูปที่ 1:-
 • WWT240_3.ป้ายรายละเอียดโครงการ รูปที่ 2:-
 • WWT240_4.ป้ายรายละเอียดโครงการ รูปที่ 3:ป้ายแสดงรายละเอียดข้อมูลการก่อสร้างของโครงการ
 • WWT240_5.พิกัดโครงการ รูปที่ 1:พิกัด GPS ของโครงการ
 • WWT240_6.พิกัดโครงการ รูปที่ 2:พิกัด GPS ของโครงการ
 • WWT240_7.แผนผังการทำงานของระบบ:แผนผังแสดงการทำงานชองระบบ
 • WWT240_8.บ่อรวบรวมน้ำเสียของโครงการ:บ่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัด
 • WWT240_9.บ่อรวบรวมน้ำเสียของโครงการ:บ่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัด
 • WWT240_10.ระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง รูปที่ 1:บ่อบำบัดแบบตะกอนเร่ง บ่อที่ 1
 • WWT240_11.ระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง รูปที่ 2:บ่ออบำบัดแบบตะกอนเร่ง บ่อที่ 2
 • WWT240_12.บริเวณเครื่องสูบน้ำเข้าระบบ รูปที่ 1:เครื่องสูบน้ำเข้าระบบ
 • WWT240_13.บ่อรวบรวมน้ำเสียของโครงการ รูปที่ 1:บ่อรวบรวมน้ำเสีย
 • WWT240_14.บริเวณระบบดักไขมัน:บริเวณบ่อดักไขมันของโครงการ
 • WWT240_15.บ่อดักไขมัน:บ่อดักไขมันของโครงการ
 • WWT240_16.ภาพรวมของระบบบึงประดิษฐ์:สภาพโดยรวมของระบบบำบัดน้ำเเสียแบบบึงประดิษฐ์
 • WWT240_17.บริเวณบ่อบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ของโครงการ รูปที่ 1:ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
 • WWT240_18.บริเวณบ่อบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ของโครงการ รูปที่ 2:ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
 • WWT240_19.บริเวณบ่อบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ของโครงการ รูปที่ 3:ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
 • WWT240_20.เครื่องควบคุมระบบ:เครื่องควบคุมระบบ
 • WWT240_21.บ่อพักน้ำทิ้ง (รูปหัวผีเสื้อ):บ่อพักน้ำทิ้งของระบบ
 • WWT240_22.บริเวณสถานีสูบน้ำ รูปที่ 1:สถานีสูบน้ำเสียในระบบรวบรวมน้ำเสีย
 • WWT240_23.บริเวณสถานีสูบน้ำ รูปที่ 2:สถานีสูบน้ำเสียในระบบรวบรวมน้ำเสีย
 • WWT240_24.บริเวณสถานีสูบน้ำ รูปที่ 3:สถานีสูบน้ำเสียในระบบสูบน้ำเสีย
 • WWT240_25.เครื่องควบคุมของสถานีสูบน้ำ:เครื่องควบคุมของสถานีสูบน้ำ

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเกาะพีพี

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล อ่าวนาง
อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81210
โทรศัพท์ 075-637-146 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 7.7413546 y : 98.7756338
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกระบี่
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2549

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดแบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond , SP) งบประมาณ 11.15 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2539

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด ระบบแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge, AS) งบประมาณ 3.5 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 126 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 2.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 1 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ สถานีสูบน้ำ 1 ตั้งอยู่บริเวณ ใกล้ร้านอาหาร Carlic 1992

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process : AS)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อพักน้ำเสียของโครงการ ขนาดความจุ 144 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่อหมุนเวียนตะกอน ขนาดความจุ 42 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อเติมอากาศ 2 บ่อ ขนาดความจุ 128 ลบ.ม.
(4) ชื่อ บ่อตกตะกอน 2 บ่อ ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.
(5) ชื่อ บึงประดิษฐ์ จำนวน 3 จุด ขนาดความจุ 0 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 400 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ ปล่อยสู่ทะเล หาดโล๊ะดาหลัม

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ปัญหาประสิทธิภาพของระบบ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,274,368 คน