โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

 • WWT242_1.อบต.อ่าวนาง:หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
 • WWT242_2.พิกัดโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ:พิกัดโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ
 • WWT242_3.พิกัดโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ:พิกัดโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ
 • WWT242_4.แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย อบต.อ่าวนาง:แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย อบต.อ่าวนาง
 • WWT242_5.สถานีสูบน้ำเสียรวมของโครงการ รูปที่ 1:สถานีสูบน้ำเสียรวมของโครงการ
 • WWT242_6.สถานีสูบน้ำเสียรวมของโครงการ รูปที่ 2:สถานีสูบน้ำเสียรวมของโครงการ
 • WWT242_7.สถานีสูบน้ำเสียรวมของโครงการ รูปที่ 3:สถานีสูบน้ำเสียรวมของโครงการ
 • WWT242_8.ถังบำบัดน้ำเสียของโครงการ รูปที่ 1:บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank)
 • WWT242_9.ถังบำบัดน้ำเสียของโครงการ รูปที่ 2:บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank)
 • WWT242_10.บริเวณจุดรับน้ำเข้าระบบ รูปที่ 1:บริเวณจุดรับน้ำเข้าระบบ
 • WWT242_11.บริเวณจุดรับน้ำเข้าระบบ รูปที่ 2:บริเวณจุดรับน้ำเข้าระบบ
 • WWT242_12.แผงควบคุมระบบ:แผงควบคุมระบบ
 • WWT242_13.บริเวณท่อส่งเข้าระบบบ่อดักทราย รูปที่ 1:บริเวณท่อส่งเข้าระบบบ่อดักทราย
 • WWT242_14.บริเวณท่อส่งเข้าระบบบ่อดักทราย รูปที่ 2:บริเวณท่อส่งเข้าระบบบ่อดักทราย
 • WWT242_15.จุดปล่อยน้ำที่ผ่านระบบำบัดน้ำแล้ว:จุดปล่อยน้ำที่ผ่านระบบำบัดน้ำแล้ว
 • WWT242_16.น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไหลลงสู่คลองจาก:น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไหลลงสู่คลองจาก
 • WWT242_17.ท่องส่งน้ำที่ผ่านการบำบัด:ท่องส่งน้ำที่ผ่านการบำบัด
 • WWT242_18.บริเวณคลองจาก:คลองจาก
 • WWT242_19.บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสีย จุดที่ 1:จุดรวบรวมน้ำเสีย
 • WWT242_20.บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสีย จุดที่ 2:จุดรวบรวมน้ำเสีย
 • WWT242_21.บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสีย จุดที่ 3:จุดรวบรวมน้ำเสีย จุดที่ 3
 • WWT242_22.บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสีย จุดที่ 4:จุดรวบรวมน้ำเสีย จุดที่ 4
 • WWT242_23.ลำรางระบายน้ำบนถนน (น้ำฝน) รูปที่ 1:ลำรางระบายน้ำบนถนน (น้ำฝน)
 • WWT242_24.ลำรางระบายน้ำบนถนน (น้ำฝน) รูปที่ 2:ลำรางระบายน้ำบนถนน (น้ำฝน)
 • WWT242_25.บริเวณจุดรวบรวมน้ำบนถนน:บริเวณจุดรวบรวมน้ำบนถนน
 • WWT242_26.บริเวณบ่อสูบน้ำเสียรวมของโครงการ รูปที่ 1:บริเวณบ่อสูบน้ำเสียรวมของโครงการ
 • WWT242_27.บริเวณบ่อสูบน้ำเสียรวมของโครงการ รูปที่ 2:บริเวณบ่อสูบน้ำเสียรวมของโครงการ
 • WWT242_28.บริเวณบ่อสูบน้ำเสียรวมของโครงการ (ดักไขมัน) รูปที่ 1:บริเวณบ่อสูบน้ำเสียรวมของโครงการ (ดักไขมัน)
 • WWT242_29.บริเวณบ่อสูบน้ำเสียรวมของโครงการ (ดักไขมัน) รูปที่ 2:บริเวณบ่อสูบน้ำเสียรวมของโครงการ (ดักไขมัน)
 • WWT242_30.สภาพโดยรวมของโครงการ:สภาพโดยรวมของโครงการ
 • WWT242_31.จุดปล่อยน้ำฝนของโครงการ:จุดปล่อยน้ำฝนของโครง
 • WWT242_32.แนวกันชนของโครงการ:แนวกันชนของโครงการ
 • WWT242_33.ผังระบบกระบวนการบำบัดน้ำของโครงการ:ผังระบบกระบวนการบำบัดน้ำของโครงการ
 • WWT242_34.เจ้าหน้าที่ของ อบต.ให้ความร่วมมือเปิดท่อ รูปที่ 1:เจ้าหน้าที่ของ อบต.ให้ความร่วมมือเปิดท่อ
 • WWT242_35.เจ้าหน้าที่ของ อบต.ให้ความร่วมมือเปิดท่อ รูปที่ 2:เจ้าหน้าที่ของ อบต.ให้ความร่วมมือเปิดท่อ
 • WWT242_36.ป้ายรายละเอียดโครงการ:ป้ายรายละเอียดโครงการ
 • WWT242_37.ถังดักไขมันและถังเติมอากาศ:ถังดักไขมันและถังเติมอากาศ

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

สถานะโครงการ

ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 2 ซอย ถนน ตำบล อ่าวนาง
อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81180
โทรศัพท์ 075-637-146 โทรสาร 075-637-146-28

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 8.0337674 y : 98.8190025
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด ไร่ - งาน 1080 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2553

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ระยะที่ 1) งบประมาณ 9.970 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อสร้างโดย บริษัท ฟีนิกสยาม จำกัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมกลุ่มอาคาร (Cluster) แบบเติมอากาศที่มีตัวกลาง งบประมาณ 8.530 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2553

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 126 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 1.50 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 1.89 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 3 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ LS1 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณอ่าวนางซีฟู๊ด
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ LS2 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณโค้งพระนางอินน์
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ LS3 ตั้งอยู่บริเวณ บริเวณคลองจาก

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : WL)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) 2 บ่อ ขนาดความจุ 48 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) 2 บ่อ ขนาดความจุ 13.5 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 300 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ คลองจากและไหลลงสู่หาดอ่าวนาง

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ขาดแคลนวัสดุเครื่องจักร ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการดูแลและบำรุงรักษา
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,033 คน