โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครตรัง

 • wwt_แผนผังโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ:แผนผังโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ
 • wwt_พื้นที่รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย:พื้นที่รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
 • wwt_ที่ตั้งและสถานีสูบ:ที่ตั้งและสถานีสูบ
 • wwt_อาคารสำนักงาน:อาคารสำนักงาน
 • wwt_อาคารสำนักงาน2:อาคารสำนักงาน2
 • wwt_อาคารสูบน้ำ:อาคารสูบน้ำ
 • wwt_เครื่องดักขยะ:เครื่องดักขยะ
 • wwt_แนวท่อรวบรวมน้ำเสีย:แนวท่อรวบรวมน้ำเสีย
 • wwt_บ่อเติมอากาศ1:บ่อเติมอากาศ1
 • wwt_บ่อเติมอากาศ2:บ่อเติมอากาศ2
 • wwt_บ่อบำบัด1:บ่อบำบัด1
 • wwt_บ่อบำบัด2:บ่อบำบัด2
 • wwt_บ่อบำบัด3:บ่อบำบัด3
 • wwt_ป้ายโครงการ:ป้ายโครงการ
 • wwt_ผังควบคุมการทำงาน:ผังควบคุมการทำงาน
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร1:ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร1
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร2:ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร2
 • wwt_สถานีสูบน้ำ1:สถานีสูบน้ำ1
 • wwt_สถานีสูบน้ำ2:สถานีสูบน้ำ2
 • wwt_สถานีสูบน้ำ3:สถานีสูบน้ำ3
 • wwt_สถานีสูบน้ำ4:สถานีสูบน้ำ4
 • wwt_แผนผังะบบบำบัดน้ำเสีย ทน.ตรัง (Flow diagram):แผนผังะบบบำบัดน้ำเสีย ทน.ตรัง (Flow diagram)

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครตรัง

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย ถนน เลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตก ตำบล นาตาล่วง
อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
โทรศัพท์ 075-210783 โทรสาร 075-211493

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 7.563527 y : 99.584018
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 163 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2543

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด บำบัดน้ำเสียแบบสระเติมอากาศ งบประมาณ 249.8 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กรมโยธาธิการ ก่อสร้างโดย บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2541

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด บำบัดน้ำเสียแบบสระเติมอากาศ งบประมาณ 241.3 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างโดย กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็คเสรี
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2547

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 15 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 10.27 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 69.53 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 18 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ CSO1-4 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเพลินพิทักษ์

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ CSO5-8 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสังขวิทย์

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ CSO9-12 ตั้งอยู่บริเวณ คลองห้วยยาง ตอน 2

(4) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 4 ชื่อ CSO13-17 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสังขวิทย์

(5) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 5 ชื่อ CSO18-21 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนควนคีรี(หลังจวน)

(6) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 6 ชื่อ CSO22-23 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนอุดมลาภ ซอย3

(7) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 7 ชื่อ CSO24-30 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนพัทลุง ซอย 7

(8) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 8 ชื่อ CSO31-35 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนพัทลุง ซอย 3

(9) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 9 ชื่อ CSO36-37 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนห้วยยอด ซอย 6

(10) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 10 ชื่อ CSO38-39 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนวิเคษกุล ซอย 1

(11) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 11 ชื่อ CSO40-44 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนวิเศษกุล

(12) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 12 ชื่อ CSO45-50 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนราชดำเนิน

(13) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 13 ชื่อ CSO51-54 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนไทรงาม

(14) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 14 ชื่อ CSO55-58 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนห้วยยอด

(15) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 15 ชื่อ CSO59-65 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนท่ากลาง

(16) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 16 ชื่อ CSO66-67 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนท่ากลาง ตอน 2

(17) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 17 ชื่อ CSO68-72 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนน้ำผุด

(18) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 18 ชื่อ CSO73-75 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนท่ากลาง

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 5 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ PS1 (หน้าวัดกุฎยาราม) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเพลินพิทักษ์
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ PS2 (สามแยกหมี ถนนวิเศษกุล ซอย 1) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนวิเศษกุล ซอย 1
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ PS3 (วัดตันตยาภิรม) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนท่ากลาง
(4) สถานีสูบน้ำเสียที่ 4 ชื่อ P4 (อนุสาวรีย์) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนพัทลุง
(5) สถานีสูบน้ำเสียที่ 5 ชื่อ P5 (หน้าวัดคลองน้ำเจ็ด) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนวัดคลองน้ำเจ็ด

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อเติมอากาศ (Aeration Pond) ขนาดความจุ 477750 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่อบ่ม (Polishing Pond (บ่อบ่อที่ 1) ขนาดความจุ 228375 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อบ่ม (Polishing Pond (บ่อบ่อที่ 2) ขนาดความจุ 166500 ลบ.ม.
(4) ชื่อ บ่อพักน้ำ ขนาดความจุ 182817 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 17700 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ คลองปอน

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ปัญหาตะกอนดินทรายในเส้นท่อระบบรวบรวมน้ำเสีย ปัญหาทรายตกค้างภายในระบบท่อ เครื่องจักรกลชำรุด การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลที่มีขนาดใหญ่ใช้เวลานาน
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

บุคลากรที่ดูแลระบบบำบัด

อปท.ดำเนินการเอง จำนวนบุคลากรประจำระบบทั้งหมด 1 คน
ลำดับ ชื่อ สังกัด ตำแหน่ง หน้าที่
1 มานี ใจดี นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลนครตรัง ดูแลระบบ

การเดินระบบ

การเดินระบบ

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 17700.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 6400.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน
คิดเป็นร้อยละ 36 ของความสามารถในการรองรับน้ำเสีย (ประสิทธิภาพการกำจัด)
ระบบบำบัดน้ำเสียเดินระบบ 12 ชั่วโมงต่อวัน (ตามแผนการเดินระบบจริง)

ความถี่ในการเดินระบบ

เดินทุกวัน

สถานะระบบบำบัดน้ำเสีย

(1) บ่อ บ่อเติมอากาศ ขนาดความจุ 40,000.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

(2) บ่อ บ่อตกตะกอน 1 ขนาดความจุ 37,000.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

(3) บ่อ บ่อตกตะกอน 2 ขนาดความจุ 35,000.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

(4) บ่อ บ่อพักน้ำ ขนาดความจุ 32,000.00 ลบ.ม. สถานะ ใช้งานได้

สถานะสถานีสูบน้ำเสีย

(1) สถานีที่ 1 ชื่อ วัดกุฎยาราม สถานะ ชำรุด

(2) สถานีที่ 2 ชื่อ สามแยกหมี ถนนวิเศษกุล สถานะ ใช้งานได้

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียม เนื่องจาก

อยู่ระหว่างการศึกษาอัตราค่าจัดเก็บ

ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษา 420,000.00 บาทต่อปี คิดเป็น 35.00 บาทต่อลูกบาศก์เมตร

การตรวจวัดคุณภาพน้ำ


มีการตรวจวัด โดยหน่วยงาน เทศบาลนครตรัง
ลำดับ พารามิเตอร์พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ผ่าน/ไม่ผ่าน ค่ามาตรฐาน
ขาเข้า ขาออก
1 COD (mg/L) 87.00 45.00 ผ่าน -
2 BOD (mg/L) 67.00 23.00 ผ่าน ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
3 pH 7.20 7.50 ผ่าน 5.5-9.0
4 ของแข็งแขวนลอย (mg/L) 55.00 34.00 ผ่าน ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
5 น้ำมันและไขมัน (mg/L) 1.00 0.00 ผ่าน ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
6 ไนโตรเจนทั้งหมด (mg/L) 1.00 0.00 ผ่าน ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
7 ฟอสฟอรัส (mg/L) 3.00 1.00 ผ่าน ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
8 สี 3.00 2.00 ผ่าน -
9 กลิ่น 2.00 1.00 ผ่าน -

หมายเหตุ :
* กรณีหน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี ของน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้ำเพื่อหาค่าบีโอดี ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนทำการวิเคราะห์หาค่าบีโอดีที่กำหนดไว้ใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด

** กรณีหน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

- การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard Methods for the Examination of Water and Westewaterฉบับล่าสุด ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ร่วมกันกำหนดไว้ หรือตามวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้ำ

แหล่งที่มา :
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553

ความถี่ในการตรวจวัด

ทุกสัปดาห์

สถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับที่ อุปกรณ์ จำนวน สถานการณ์การใช้งาน
(ใช้งาน/ชำรุด)
1 เครื่องสูบน้ำ 5 ใช้งานได้
2 เครื่องเติมอากาศ 15 ใช้งานได้

ปัญหาและอุปสรรค

ค่าใช้จ่าย

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,768 คน