ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง

 • wwt_แผนผังที่ตั้งระบบบำบัด:แผนผังที่ตั้งระบบบำบัด
 • wwt_แผนผังระบบบำบัด:แผนผังระบบบำบัด
 • wwt_แผนผังแสดงทิศทางการไหลระบบบำบัด:แผนผังแสดงทิศทางการไหลระบบบำบัด
 • wwt_แผนผังแสดงแนวท่อ:แผนผังแสดงแนวท่อ
 • wwt_ป้ายโครงการ:ป้ายโครงการ
 • wwt_ระบบบำบัด:ระบบบำบัด
 • wwt_เครื่องตักขยะ:เครื่องตักขยะ
 • wwt_ถังดักน้ำ:ถังดักน้ำ
 • wwt_บ่อบำบัด:บ่อบำบัด
 • wwt_บ่อบำบัด2:บ่อบำบัด2
 • wwt_บ่อพักน้ำเสีย:บ่อพักน้ำเสีย
 • wwt_แผนผังระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย:-
 • wwt_บริเวณทางเข้าระบบบำบัด:บริเวณทางเข้าโครงการฯ
 • wwt_บริเวณทางเข้าระบบบำบัด1:บริเวณทางเข้าโครงการฯ
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย1:บริเวณระบบบำบัด
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย2:บริเวณทางเข้าโครงการฯ
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย3:บริเวณทางเข้าโครงการฯ
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย4:บริเวณทางเข้าโครงการฯ
 • wwt_ระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะ 10 กม.:-

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่ตั้ง

เลขที่ หลังภูเขาวัดชัยชุมพล หมู่ที่ - ซอย - ถนน ตำบล ปากแพรก
อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 8.158149 y : 99.680661
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองทุ่งสง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 25 ต.ค. 2553

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor : RBC) งบประมาณ 257 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน (งปม.) ก่อสร้างโดย บริษัท วรรธน์สรร จำกัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 7 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 3.00 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 5 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ CSO1,CSO2 ตั้งอยู่บริเวณ -

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ CSO3,CSO4 ตั้งอยู่บริเวณ คลองท่าโหลน

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ CSO5,CSO6,CSO7 ตั้งอยู่บริเวณ คลองท่าโหลน

(4) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 4 ชื่อ CSO8,CSO9 ตั้งอยู่บริเวณ คลองตม

(5) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 5 ชื่อ CSO11,CSO12,CSO13,CSO14 ตั้งอยู่บริเวณ คลองท่าเลา

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor : RBC)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ ขนาดความจุ 2543 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 10000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ สาธารณะ

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : ถูกต่อต้านจากประชาชน
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,097 คน