โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย

 • W257-1 : สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

 • W257-2 : บริเวณป้ายโครงการ

 • W257-3 : บริเวณเผาถ่าน

 • W257-4 : สถานที่เลี้ยงสัตว์

 • W257-5 : สถานที่เลี้ยงสัตว์

 • W257-6 : สถานที่เลี้ยงสัตว์

 • W257-7 : น้ำหมักเลี้ยงไส้เดือน

 • W257-8 : น้ำหมักเลี้ยงไส้เดือน

 • W257-9 : น้ำหมักเลี้ยงไส้เดือน

 • W257-10 : ที่เก็บขยะติดเชื้อ

 • W257-11 : ระบบไฟฟ้า

 • W257-12 : สถานที่ปลูกผัก

 • W257-13 : รางระบายน้ำจากขยะ

 • W257-14 : รางระบายน้ำจากขยะ

 • W257-15 : จุดคัดแยกขยะ

 • W257-16 : จุดคัดแยกขยะ

 • W257-17 : ลานขนถ่าย เพื่อให้เอกชนกำจัด

 • W257-18 : ลานขนถ่าย เพื่อให้เอกชนกำจัด

 • W257-19 : รถขยะ

 • W257-20 : โรงกำจัดขยะแบบRDF

 • W257-21 : โรงกำจัดขยะแบบRDF

 • W257-22 : โรงกำจัดขยะแบบRDF

 • W257-23 : โรงกำจัดขยะแบบRDF

 • W257-24 : โรงกำจัดขยะแบบRDF

 • W257-25 : โรงกำจัดขยะแบบRDF

 • W257-26 : โรงกำจัดขยะแบบRDF

 • W257-27 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด

 • W257-28 : พิกัดสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ควนกรด
อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 8.1582119 y : 99.6805926
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 85 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลเมืองทุ่งสง
เปิดดำเนินการตั้งแต่

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ที่ดินของหน่วยราชการอื่น จังหวัดทหารบกทุ่งสง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย บ.อีแพค เมื่อปี พ.ศ. 2543
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท บางกอกคอลิก เริ่มสร้าง 2545 แล้วเสร็จ 2545
งบประมาณก่อสร้าง 138 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 25 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองทุ่งสง

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 0 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. - 0 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

หมักทำปุ๋ย (Composting)
ขนาดที่ออกแบบ - ตันต่อวัน ปริมาณขยะที่เข้าระบบ - ตันต่อวัน
ระบบที่ใช้ - ปริมาณปุ๋ยที่ได้ - ตันต่อวัน

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,142 คน