โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลตำบลรือเสาะ

 • W262-1 : เทศบาลตำบลรือเสาะ

 • W262-2 : พิกัดเทศบาลตำบลรือเสาะ

 • W262-3 : รั้วรอบโครงการ1

 • W262-4 : รั้วรอบโครงการ2

 • W262-5 : โรงจอดเครื่องจักรกล1

 • W262-6 : โรงจอดเครื่องจักรกล2

 • W262-7 : โรงจอดเครื่องจักรกล3

 • W262-8 : อุปกรณ์และเครื่องจักร

 • W262-9 : บริเวณระบบกำจัด1

 • W262-10 : บริเวณระบบกำจัด2

 • W262-11 : บริเวณระบบกำจัด3

 • W262-12 : บริเวณระบบกำจัด4

 • W262-13 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด1

 • W262-14 : พิกัดบริเวณระบบกำจัด2


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลตำบลรือเสาะ

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล รือเสาะ
อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150
โทรศัพท์ 073571433 โทรสาร 073571855

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 6.3652742 y : 101.5349515
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ 1 งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลรือเสาะ
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2534

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.รือเสาะ จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย บริษัท เช้าท์เทอริน สตัดดี้จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2557
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง 2559 แล้วเสร็จ 2560
งบประมาณก่อสร้าง 72.99605 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 15 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังในหลุม

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ -
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลรือเสาะ

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 300 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. เทศบาลตำบลรือเสาะ 240 269.00
2. อบต. ลาโละ 30 269.00
3. อบต. รือเสาะ 30 269.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

กองบนพื้น (Open Dumping) มีประมาณขยะสะสม 10 ตัน สูงจากพื้นดิน 2 เมตร

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,019 คน