ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปัตตานี (ชำรุดไม่ได้ใช้งาน)


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปัตตานี (ชำรุดไม่ได้ใช้งาน)

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 6 ซอย ถนน ตำบล สะบารัง
อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 6.890512 y : 101.239996
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 195 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองปัตตานี
เปิดดำเนินการตั้งแต่

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด บ่อปรับเสถียร งบประมาณ 348 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ก่อสร้างโดย บริษัท เอ็มคอนโซลิเดท จำกัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2541

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด บ่อปรับเสถียร งบประมาณ 162.176 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ก่อสร้างโดย บริษัท คลีน เทคโนโลยี จำกัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2550

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 5 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 1.87 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 4 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ สะพานเชา ตั้งอยู่บริเวณ สะพานเดชา ต.สะบารัง

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ ปะการอ ตั้งอยู่บริเวณ ถ.สามัคคี สาย ก ต.สะบารัง

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ ปากน้ำ ตั้งอยู่บริเวณ ศูนย์เด็กเล็ก ถ.ปากน้ำ

(4) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 4 ชื่อ ศูนย์บำบัดน้ำเสีย ทม.ปน. ตั้งอยู่บริเวณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 4 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ สะพานเดชา ตั้งอยู่บริเวณ สะพานเดชา ต.สะบารัง
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ ปะการอ ตั้งอยู่บริเวณ ถ.สามัคคี สาย ก ต.สะบารัง
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ ปากน้ำ ตั้งอยู่บริเวณ ศูนย์เด็กเล็ก ถ.ปากน้ำ
(4) สถานีสูบน้ำเสียที่ 4 ชื่อ ศูนย์บำบัดน้ำเสีย ทม.ปน. ตั้งอยู่บริเวณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ Facultative Pond ขนาดความจุ 96000 ลบ.ม.
(2) ชื่อ Maturation Pond 1 ขนาดความจุ 80000 ลบ.ม.
(3) ชื่อ Maturation Pond 2 ขนาดความจุ 80000 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 27000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ อ่าวไทย

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,783 คน