โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลปะนาเระ(จังหวัดปัตตานี)

 • W267-1 : สำนักงานเทศบาลตำบลปะนาเระ

 • W267-2 : ป้อมยาม

 • W267-3 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W267-4 : บริเวณระบบกำจัด

 • W267-5 : บริเวณระบบกำจัด

 • W267-6 : บริเวณระบบกำจัด

 • W267-7 : บริเวณระบบกำจัด

 • W267-8 : บริเวณระบบกำจัด

 • W267-9 : ครื่องเผาขยะ( ใช้งานไม่ได้แล้ว)

 • W267-10 : ระบบประปา

 • W267-11 : ระบบไฟฟ้า

 • W267-12 : เครื่องจักร

 • W267-13 : เครื่องจักร

 • W267-14 : เครื่องจักร

 • W267-15 : แนวกันชนรอบโครงการ

 • W267-16 : รั้วรอบโครงการ

 • W267-17 : รั้วรอบโครงการ

 • W267-18 : รั้วรอบโครงการ

 • W267-19 : พิกัดระบบกำจัดมูลฝอย

 • W267-20 : พิกัด เทศบาลตำบลปะนาเระ


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลปะนาเระ(จังหวัดปัตตานี)

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ปะนาเระ
อำเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94130
โทรศัพท์ 073499570-109 โทรสาร 073499571

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 6.8549040 y : 101.4829087
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 35 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลปะนาเระ
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2559

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปะนาเระ จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง 2559 แล้วเสร็จ 2559
งบประมาณก่อสร้าง 32.55755 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. สถานีขนถ่าย(TransferStation) -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปะนาเระ

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 0 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. ไม่ระบุ 0 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

กองบนพื้น (Open Dumping) มีประมาณขยะสะสม 0 ตัน สูงจากพื้นดิน 0 เมตร

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,040 คน