สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลมายอ (จังหวัดปัตตานี)

 • W268-1 : สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

 • W268-2 : สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

 • W268-3 : บริเวณฝังกลบส่วนที่ 2 เป็นบ่อเดิมถูกกลบและกำลังสร้างใหม่

 • W268-4 : บริเวณฝังกลบส่วนที่ 2 เป็นบ่อเดิมถูกกลบและกำลังสร้างใหม่

 • W268-5 : บริเวณฝังกลบส่วนที่ 2 เป็นบ่อเดิมถูกกลบและกำลังสร้างใหม่

 • W268-6 : บริเวณฝังกลบส่วนที่ 2 เป็นบ่อเดิมถูกกลบและกำลังสร้างใหม่

 • W268-7 : บริเวณฝังกลบส่วนที่ 2 เป็นบ่อเดิมถูกกลบและกำลังสร้างใหม่

 • W268-8 : บริเวณฝังกลบส่วนที่ 2 เป็นบ่อเดิมถูกกลบและกำลังสร้างใหม่

 • W268-9 : บริเวณฝังกลบส่วนที่ 2 เป็นบ่อเดิมถูกกลบและกำลังสร้างใหม่

 • W268-10 : บริเวณฝังกลบส่วนที่ 2 เป็นบ่อเดิมถูกกลบและกำลังสร้างใหม่

 • W268-11 : โรงจอดเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • W268-12 : โรงจอดเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • W268-13 : เครื่องจักร

 • W268-14 : เครื่องจักร

 • W268-15 : เครื่องจักร

 • W268-16 : บริเวณบ่อฝังกลบส่วนที่1 เป็นที่ชั่วคราว ไม่ใหญ่มาก ทิ้งไว้ประมาณ3 เดือน เพราะถูกกลบด้วยดินเพื่อกำลังก่อสร้างที่ใหม่ตอนนี้กำลังขึ้นเสา

 • W268-17 : บริเวณบ่อฝังกลบส่วนที่1 เป็นที่ชั่วคราว ไม่ใหญ่มาก ทิ้งไว้ประมาณ3 เดือน เพราะถูกกลบด้วยดินเพื่อกำลังก่อสร้างที่ใหม่ตอนนี้กำลังขึ้นเสา

 • W268-18 : พิกัดสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

 • W268-19 : พิกัดบริเวณบ่อฝังกลบส่วนที่1 เป็นที่ชั่วคราว ไม่ใหญ่มาก ทิ้งไว้ประมาณ3 เดือน เพราะถูกกลบด้วยดินเพื่อกำลังก่อสร้างที่ใหม่ตอนนี้กำลังขึ้นเสา


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลมายอ (จังหวัดปัตตานี)

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน มายอ-ทุ่งยางแดง ตำบล มายอ
อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 6.7060564 y : 101.402068
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลมายอ
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2544

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลมายอ จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง 2559 แล้วเสร็จ 2559
งบประมาณก่อสร้าง 32.55755 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. 1.สถานีขนถ่าย (Transfer Station) -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,080 คน