โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ่อทอง (จังหวัดปัตตานี)

 • W269-1 : เทศบาลเมืองบ่อทอง

 • W269-2 : พิกัดเทศบาลเมืองบ่อทอง1

 • W269-3 : พิกัดเทศบาลเมืองบ่อทอง2

 • W269-4 : โรงจอดเครื่องจักรกลหรือสถานที่เก็บอุปกรณ์

 • W269-5 : เครื่องจักรและอุปกรณ์1

 • W269-6 : เครื่องจักรและอุปกรณ์2

 • W269-7 : เครื่องจักรและอุปกรณ์3

 • W269-8 : เครื่องจักรและอุปกรณ์4

 • W269-9 : แนวรั้วรอบโครงการ

 • W269-10 : บริเวณกำจัด1

 • W269-11 : บริเวณกำจัด2

 • W269-12 : บริเวณกำจัด3

 • W269-13 : พิกัดบริเวณกำจัด1

 • W269-14 : พิกัดบริเวณกำจัด2

 • W269-15 : พื้นที่เทศบาลเมืองตำบลบ่อทองกำลังเตรียมของบประมาณเพื่อเพิ่มบริเวณกำจัด 1

 • W269-16 : พื้นที่เทศบาลเมืองตำบลบ่อทองกำลังเตรียมของบประมาณเพื่อเพิ่มบริเวณกำจัด2

 • W269-17 : พื้นที่เทศบาลเมืองตำบลบ่อทองกำลังเตรียมของบประมาณเพื่อเพิ่มบริเวณกำจัด3


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ่อทอง (จังหวัดปัตตานี)

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล บ่อทอง
อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94170
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 6.7980347 y : 101.1270279
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 41 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลบ่อทอง
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2542

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ที่สาธารณะที่เป็นของเทศบาลเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ 8 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ เทศบาลเมืองบ่อทอง

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง 2559 แล้วเสร็จ 2559
งบประมาณก่อสร้าง 33.55675 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 5 ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

อื่นๆ
# ชื่อระบบ รายละเอียด
1. 1.สถานีขนถ่าย -

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ - ไร่ - งาน - ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ -
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ -

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ่อทอง

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 0 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. ไม่ระบุ 0 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

กองบนพื้น (Open Dumping) มีประมาณขยะสะสม 0 ตัน สูงจากพื้นดิน 1 เมตร

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ปัญหาค่าใช้จ่าย
บุคลากรไม่พร้อม
เครื่องจักรชำรุด
ประสิทธิภาพของระบบ
ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,121 คน