สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลโคกกลอย จังหวัดพังงา

 • W272-1 : บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

 • W272-2 : บริเวณจุดรับขยะระบบ1

 • W272-3 : บริเวณจุดรับขยะระบบ2

 • W272-4 : บริเวณจุดคัดแยกขยะระบบ

 • W272-5 : บริเวณน้ำประปา 1

 • W272-6 : บริเวณน้ำประปา 2

 • W272-7 : บริเวณบำบัดน้ำเสีย

 • W272-8 : บริเวณระบบกำจัด1

 • W272-9 : บริเวณระบบกำจัด2

 • W272-10 : บริเวณระบบกำจัด3

 • W272-11 : บริเวณระบบกำจัด4

 • W272-12 : บริเวณระบบกำจัด5

 • W272-13 : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

 • W272-14 : พื้นที่บริเวณที่เก็บขยะ1

 • W272-15 : พื้นที่บริเวณที่เก็บขยะ2

 • W272-16 : พื้นที่บริเวณที่เก็บขยะ3

 • W272-17 : พิกัดเทศบาลตำบล โคกกลอย


*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลโคกกลอย จังหวัดพังงา

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล โคกกลอย
อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ 82140
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 8.2494723 y : 98.3229628
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ เทศบาลตำบลโคกกลอย
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2545

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกกลอย จัดซื้อเอง

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย - เมื่อปี พ.ศ.
งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -

ก่อสร้างโดยบริษัท - เริ่มสร้าง - แล้วเสร็จ -
งบประมาณก่อสร้าง 2.390 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ - ปี
ศักยภาพของระบบ - ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)
ฝังในหลุม

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี
การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบการจัดการขยะพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : มีปัญหาด้านเทคโนโลยี งบประมาณ และบุคลากร
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2561

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกกลอย

ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ 26 ตัน/เดือน

ลำดับ รายชื่อชุมชน/เทศบาล/อบต./เอกชน จำนวนขยะ(ตัน/เดือน) ค่ากำจัดที่เก็บ(บาท/ตัน)
1. ทต.โคกกลอย 5 0.00
2. อบต.โคกกลอย 10 0.00
3. อบต.บางทอง 3 0.00
4. อบต.ท่าอยู่ 3 0.00
5. อบต.ทุ่งมะพร้าว 5 0.00

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

กองบนพื้น (Open Dumping) มีประมาณขยะสะสม 1000 ตัน สูงจากพื้นดิน - เมตร
ฝังในหลุม มีประมาณขยะสะสม 10000 ตัน
หลุมลึกประมาณ 10 เมตร สูงจากพื้นดิน - เมตร
ไถกลบทุกวัน ไถกลบครั้งคราว

ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ไม่มีปัญหา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

มีปัญหาในการดำเนินการ คือ
ปัญหาค่าใช้จ่าย
บุคลากรไม่พร้อม
เครื่องจักรชำรุด
ประสิทธิภาพของระบบ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,103 คน